wmo

 

Brochure "Een schoon huis".

Al twee keer eerder schreven we op deze pagina over de manier waarop gemeenten soms omgaan met het toekennen van huishoudelijke hulp (zie hieronder). Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep daarover enkele belangrijke (bindende) uitspraken. Toch duiken negatieve ervaringen van aanvragers van die hulp van tijd tot tijd op. Daarom is het goed dat Ieder(in),  onze koepelorganisatie, nu in de brochure “Een schoon huis” nog eens duidelijk uiteenzet wat de betekenis is van die uitspraken, voor zowel gemeenten als aanvragers van huishoudelijke hulp. Door hier te klikken komt u direct in de brochure.

100_pcg_logo-fc.jpg

18 mei, een belangrijke datum!

Op 18 mei 2016 doet de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak over hoe gemeenten dienen om te gaan met de toekenning van huishoudelijke hulp. We hebben aan de Raad gevraagd wat precies de kwestie is waarover het gaat, maar die wil er niets over zeggen: Wacht maar tot de 18e! Aan het begin van dit jaar hoorden we er echter al iets over en dat geven we toch maar weer. Het zou gaan over de vraag of ondersteuning t.a.v. huishoudelijke hulp wel een WMO-taak van gemeenten is. Als dit inderdaad de kwestie is, dan wordt het een heel belangrijke uitspraak. Dat zult u met ons eens zijn.

We kijken met spanning naar de 18e uit en melden de uitspraak onmiddellijk hieronder!

Vandaag, woensdag 18 mei, heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in de hierboven aangeduide kwestie. We hoorden zojuist de advocaat, die namens 2 cliënten een huishoudelijke hulpzaak aanhangig had gemaakt en geven hier zijn commentaar weer:

 • De Raad heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld.
 • Een gemeente kan nooit zeggen: we hebben geen geld voor huishoudelijke hulp.
 • Een gemeente mag niet uitgaan van een bepaalde hoeveelheid geld om dat vervolgens gelijkelijk over de aanvragers te verdelen (deed gemeente Utrecht).
 • Een gemeente dient altijd goed onderzoek te doen naar de situatie van de aanvrager en moet vervolgens maatwerk leveren.
 • Wat een "schoon huis" is, is niet op voorhand een vaststaand gegeven.

Niet regels, maar hulpvragen centraal in nieuwe aanpak

Dit is de kop van een bericht, uitgegaan van 3 ministeries. Het betreft een probleem dat PCG Zeeland ook al eerder signaleerde, o.a. tijdens de najaarsbijeenkomst van 25 november 2015. Nu blijkt, er wordt aan gewerkt! Hoe? Treffender dan gebeurt in de eerste zin van het overheidsbericht kunnen wij het niet aangeven. "Wie voor ondersteuning bij de gemeente aan klopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken". Het ei van Columbus, zou je zeggen. 

Klik (ctrl) hier om zelf het bericht te lezen.

100_pcg_logo-fc.jpg

 

Gemeenten zoeken juridische grenzen WMO op

Zo luidde de kop van een artikel in het Magazine Zorgvisie van 29 juli. Je zou het gaan denken als je leest wat er in Katwijk gebeurde. Daar besloot de WMO-adviesraad af te treden omdat naar zijn oordeel het college en de gemeenteraad zich niet hielden aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, gedaan op 18 mei jl. (zie ook hieronder). De CRvB stelde dat huishoudelijke hulp een voorziening is die binnen de WMO valt en dat een gemeente, bij een aanvraag, een gedegen, individueel onderzoek moet doen naar de situatie van de aanvrager. De WMO-adviesraad van Katwijk was van mening dat in die plaats van zo'n onderzoek geen sprake was. Moet het nu echt die kant opgaan? vragen wij ons af. Wij zijn benieuwd naar de reactie van staatssecretaris Van Rijn.

Lees het artikel over Katwijk, te vinden in de Nieuwsbrief van Binnenlands Bestuur van 29 juli, door hier te klikken. 

100_pcg_logo-fc.jpg

 

Compensatie vervallen Wtcg en CER (Zeeuws overzicht)

Dit overzicht laat zien hoe de Zeeuwse gemeenten de vervallen regelingen Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (Compensatie Eigen Risico) compenseren.

 1. De Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal)  (Tekst 2019)

Extra financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 • Tegemoetkoming voor 2018 bedraagt €. 385,- voor de cg-groep en wordt eenmaal per jaar verstrekt; De      tegemoetkoming wordt elk jaar geïndexeerd.
 • Het inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm; ook geldt een vermogenstoets.
 • De tegemoetkoming valt onder de bijzondere bijstandsregeling en kan het hele jaar worden aangevraagd.
 • Nadere informatie Klantcontactcentrum: 0113- 239000 of op de website www.grdebevelanden.nl.

Individuele bijzondere bijstand

Naast een compensatie alleen bedoeld voor chronisch zieken en mensen met een beperking, is er voor deze groepen ook de mogelijkheid van andere bijstandsregelingen gebruik te maken, zoals de individuele bijzondere bijstand, bedoeld voor cg-groep met extra ziektekosten (noodzakelijk dieet, extra slijtage van schoeisel, kleding, extra verwarmingskosten etc. Neem hierover contact op met het Klantcontactcentrum via 0113-239000! 


Collectieve Zorgverzekering voor minima

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal vinden het belangrijk dat ook minima zich goed kunnen verzekeren tegen zorgkosten. Deze kosten kunnen bij onderverzekering vaak snel oplopen. Daarom bieden de gemeenten alle inwoners van de Bevelanden met een laag inkomen (130% van de geldende bijstandsnorm) en een laag vermogen de mogelijkheid om zich tegen een aantrekkelijke prijs uitgebreid te verzekeren. Er geldt een vermogenstoets: € 6.020 voor een alleenstaande, € 12.040 voor een alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden.

De gemeenten bieden via GR de Bevelanden een collectieve zorgverzekering van CZ aan met daarin een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. In deze aanvullende verzekering zit ook een tandartsverzekering en hierin zitten ook extra vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen en fysiotherapie. Ook wordt de eigen bijdrage voor de kosten van Wmo voorzieningen vergoed tot maximaal € 375, - per jaar. CZ zorgverzekeringen accepteert iedereen en er is geen medische keuring vereist.

GR de Bevelanden betaalt mee aan de premie
De gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal dragen 50% bij aan de kosten voor de aanvullende verzekering. Dit komt neer op een bedrag van € 24,75. U betaalt dan voor basis- en aanvullenden verzekering €.140.81 per maand. De gemeente Kapelle vergoedt zelfs 100% van de aanvullende verzekering. Dit komt neer op een bedrag van € 49,50. U  betaaltdan voor basis- en aanvullende verekering €.116,06. U moet voor deze regeling bij CZ zijn verzekerd of ernaar overstappen. Dat kan t/m 31 december 2018.

Makkelijk en snel overstappen

Op de website www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering is meer informatie te vinden. Hier vindt u de voorwaarden en ziet u hoe u de verzekering (digitaal) kunt afsluiten.

2.  De Walcherse gemeenten (Middelburg, Veere en Vlissingen)  (Tekst 2017!)

 • Bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten: € 180,- per persoon, per 12 maanden.
 • Bedoeld voor wie een inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm.
 • Er is ook een vermogensgrens: €. 5.920,- voor alleenstaanden, € 11.840 voor gehuwden/samenwonenden.
 • Voorwaarden/criteria voor tegemoetkoming nog niet bekend.

Mogelijkheid van deelname aan een Collectieve Ziektekostenverzekering Gemeenten (CZG): premie € 104,95 per. maand; dit aanbod betreft het jaar 2017.

 • Hierbij kan een aanvullende verzekering worden gesloten, met een keuze uit:
 • Gemeenten Start (gemeente betaalt €10,- per m., zelf te betalen €. 9,81 per m.) of Gemeenten Extra uitgebreid (gemeente betaalt €, 20,- per m., zelf te betalen €. 23, 62).
 • Ook bij de CZG gelden de inkomengrens van 110 % bijstandsnorm en de vermogensgrenzen.

Informatie te verkrijgen:

 • bij het Klantcontactcentrum van Orionis: 0118-432700
 • op de website: www.orioniswalcheren.nl
 • bij de Sociale Clientenraad Walcheren: 0118-614299

3. Schouwen-Duiveland (Tekst 2018!)

 • Tegemoetkoming van €. 350,- voor cg-groep, aanvragen tot 31 december 2017. Een aanvraag kan digitaal worden ingediend via de website van de gemeente.
 • Inkomen mag niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm, geen vermogentoets. 
 • Mogelijkheid van deelname aan Collectieve Ziektekostenverzekering (CZ), overstappen t/m 31 december 2017
 • Mogelijkheid van aanvullend pakket "Gemeenten", bijdrage gemeente €. 20,- per maand en premiekorting collectiviteit van €. 9,- per maand.
 • Deze mogelijkheden zijn er voor alle burgers met een inkomen tot 130 %  van de bijstandsnorm. 
 • Recht op bijzondere bijstand voor ziektekosten die gedeeltelijk vergoed worden op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Dit recht geldt voor alle burgers, er is wel een draagkrachtberekening.
 • Informatie over de drie regelingen via de website van de gemeente of de afdeling Bijstand en  minimabeleid (0111-452000).

 4. Terneuzen (Tekst 2019)

 • Mogelijkheid van deelname aan Collectieve Ziektekostenverzekering (CZ, Zorg-op-maatpolis), overstappen t/m 31 december 2016.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering: keuze uit 2 pakketten: Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid.
 • U betaalt per m. voor basisverzekering en eerste aanvullende pakket: € 117,60 (hierin verdisconteerd korting van de verzekeraar en bijdrage gemeente, samen €.50,70); u betaalt per m. voor basisverzekering en tweede aanvullende pakket: €.126,48 (hierin verdisconteerd korting van de verzekeraar en bijdrage gemeente, samen €.51,37).
 • Voorwaarden: inkomen niet boven 120% van de bijstandsnorm, vermogen niet groter dan de vermogensgrens.
 • Voor informatie: bel 140115 en vraag naar het Team Werk en Inkomen.

5. Hulst (Tekst 2018!)

 • Mogelijkheid van deelname aan Collectieve Ziektekostenverzekering (CZ, Zorg-op-maatpolis), overstappen t/m 31 december 2016.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering: Gemeenten Extra Uitgebreid (incl. verzekering Eigen bijdrage Wmo en Wlz).
 • U betaalt per m. voor basisverzekering en aanvullende pakket: € 130,72 (hierin verdisconteerd korting van de verzekeraar en bijdrage gemeente, samen €. 31,18). 
 • Voorwaarden: inkomen niet boven 120% van de bijstandsnorm, vermogen niet groter dan de vermogensgrens.
 • Regeling individuele bijzonder bijstand: informatie volgt
 • Voor informatie: bel 0114-389000 en vraag naar het Klantcontactcentrum.

6. Sluis  (Tekst 2018 !)

 • Mogelijkheid van deelname aan Collectieve Ziektekostenverzekering (CZ, Zorg-op-maatpolis), overstappen t/m 31 december 2016.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering: Gemeenten Extra Uitgebreid (incl. verzekering Eigen bijdrage Wmo en Wlz).
 • U betaalt per m. voor basisverzekering en aanvullende pakket: € 128,22 (hierin verdisconteerd korting van de verzekeraar en bijdrage gemeente, samen €. 33,18). 
 • Voorwaarden: inkomen niet boven 120% van de bijstandsnorm, vermogen niet groter dan de vermogensgrens.
 • Regeling individuele bijzonder bijstand: informatie volgt
 • Voor informatie: bel met de gemeente Sluis, tel. 140117.

7.  Tholen  (Tekst 2018 !)

 • Mogelijkheid van deelname aan Collectieve Ziektekostenverzekering (VGZ Ruime keuze), overstappen t/m 31 december 2016.
 • U kunt kiezen: zonder verzekering van het eigen risico (z.e.r.) of met verzekering van het eigen risico (m.e.r.); het eigen risico bdraagt €. 385,- per jaar.
 • Bij z.e.r. betaalt u per maand €. 153,10 aan premie; zorgverzekeraar en gemeenten vergoeden daarvan samen € 29,78.
 • Bij m.e.r. betaalt u per maand € 182, 51 aan premie; zorgverzekeraar en gemeente vergoeden daarvan samen € 46,78.
 • Voorwaarden: inkomen niet boven 110 % van de bijstandsnorm, er gelden vermogenstoetsen.
 • Voor informatie: bel met de gemeente Tholen, tel. 140166

                                                    100_pcg_logo-fc.jpg

 

 

Houden gemeenten echt zoveel over op WMO-gelden?

De Nieuwsbrief van Binnenland Bestuur van 5 mei jl. meldde het: 9 op de 10 gemeentes hielden in 2015 samen ongeveer 310 miljoen over op WMO-gelden; 6 op de 10 gemeenten bespaarden op huishoudelijke hulp. Verontwaardiging alom! 

In een nieuwsbericht van 13 mei relativeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het bericht. Ook voor gemeenten waren veel zaken uit de transities lange tijd onduidelijk; oppotten was beslist niet hun bedoeling. Belangrijk is ook dat waarop  wethouder Mariëtte van Leeuwen van van Zoetermeer wijst: het geheel van taken dat overging naar gemeenten omvat meer dan uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Iets om over na te denken.

 100_pcg_logo-fc.jpg

 

Positief over het keukentafelgesprek

Hieronder schreven we eerder over het keukentafelgesprek. Het gesprek dat onderdeel uitmaakt van de procedure over het al of niet krijgen van ondersteuning door de gemeente en over de vorm van die ondersteuning. Om op die procedure wat meer zicht te krijgen, heeft PCG-Zeeland de volgende casus voorgelegd aan Porthos, het WMO-loket van 2 Walcherse gemeenten.

Casus mevrouw I. van N.

Mevrouw van I. van N. woont in Domburg, samen met haar zus. Zij is vanwege een hoge dwarslaesie gebonden aan haar elektrische rolstoel. Die stelt haar in staat boodschappen te doen en bezoeken af te leggen in het dorp en in de naaste omgeving.

Daarnaast is zij echter in een veel groter deel van Zeeland actief: organiseert voor PCG Zeeland scootmobieltochten, adviseert Platforms voor mensen met een beperking in de hele provincie in zaken van toegankelijkheid, maakt deel uit van het bestuur van de WGW en bezoekt uit dien hoofde de bijeenkomsten van de landelijke koepel van mensen met een beperking Ieder(in) en geeft op een beperkt aantal basisscholen informatie over haar leefwijze en het werk dat ze doet.

Voor het werk buiten haar directe omgeving beschikt zij over een Fiatbus, die van buitenaf is te openen, waar ze zichzelf in takelt met een lift, om vervolgens met haar elektrische rolstoel naar de bestuurdersplaats te rijden. Het besturings- en bedieningsmechanisme is dusdanig dat ze alleen met haar handen iets hoeft te doen.

De bus (13 jaar, 245.000 km) moet volgens de garage vervangen worden. Mevrouw van N. heeft de aanschaf van de bus indertijd zelf betaald; de noodzakelijke aanpassingen werden gefinancierd vanuit de AWBZ. Ze is bereid een nieuwe bus zelf aan te schaffen, maar vraagt nu de gemeente de noodzakelijke aanpassingen te vergoeden (uiteraard met gebruik making van wat uit de oude bus kan worden overgezet). De gemeente verwijst haar door naar Porthos, het loket voor de uitvoering van WMO-zaken op Walcheren.

Wij hebben over deze casus de volende vraag voorgelegd: Hoe beoordeelt Porthos een dergelijke aanvraag, of: hoe verloopt het keukentafelgesprek dat een Porthos-medewerker met mevr. Van N. voert? Na een erg plezierig gesprek stelden we het volgende vast:

 • Porthos werkt, met de mobiliteitsladder (uit de Nota Doelgroepenvervoer op Walcheren) als uitgangspunt, niet volgens het afvinkmodel bij het beoordelen van deze casus.
 • Uitgangspunt is de cliënt, die er blijk van geeft de regie over haar leven te willen houden.
 • Als haar positief in haar aanvraag worden beoordeeld: het feit dat ze zelf met een voorstel komt, bereid is de auto zelf te betalen en vrijwilligers werk doet; ze maakt zodoende duidelijk de aanpassingen echt nodig te hebben; “de auto past bij de cliënt!”
 • Meespeelt ook de overweging dat het alternatief (gebruik maken van OV en WMO-vervoer) voor de gemeente na een aantal jaren een hogere postenkost zou betekenen.
 • Porthos geeft invulling aan wat de WMO bedoelt te zijn en loopt (gelet op op het aantal rechtszaken dat tegen de uitvoering van de wet wordt aangespannen) voorop.

Er is veel kritiek op de wijze waarop keukentafelgesprekken worden gevoerd. Graag laten wij daarom dit positieve geluid horen. Zorgen dat het ook elders weerklank vindt, dat is wat PCG Zeeland probeert te doen!  

100_pcg_logo-fc.jpg

 

Het nieuwe WMO-vervoer op Walcheren

Op zondag 1 november start op Walcheren het nieuwe WMO-vervoer. Hoe het gaat heten- Sociaal Vervoer of Collectief Vervoer?-  weten we nog niet. In de Nota Doelgroepenvervoer wordt in grote lijnen beschreven hoe het nieuwe vervoer eruit ziet. Dat gebeurt ook voor andere vervoersstromen, zoals het (vroegere) AWBZ-vervoer en het leerlingenvervoer. Het geheel beoogt die vormen van vervoer, waarvoor de Walcherse gemeenten straks veranwoordelijk zijn, toekomstbestendig te maken. De ambtelijke werkgroep die de Nota voorbereidde, heeft op 4 bijeenkomsten overleg gehad met een aantal adviesraden, waaronder de PCG. De afzonderlijke adviesraden brachten daarna advies uit over de eindversie van de Nota. De Walcherse gemeenteraden stelden vervolgens de Nota vast. Een tweetal onderwerpen eruit (ze hadden beide betrekking op het nieuwe WMO-vervoer) viel buiten die vaststelling. Over Tarieven en Spelregels van dat vervoer beslisten namelijk de drie colleges van B&W. Ze deden dat pas nadat ze opnieuw advies hadden gevraagd aan de verschillende adviesraden. Drie ervan, t.w. de WMO-raden van Walcheren, de Werkgroep Gehandicapten Walcheren en PCG Zeeland, brachten gezamenlijk advies uit. Ze stemden in met een tarief van €. 0,15 per km en een starttarief van €. 1,- voor elke rit. De raden constateerden aan de hand van reisoverzichten dat gebruikers van het nieuwe WMO-vervoer maar zelden meer betalen voor hun reis dan mensen die de reis maken met het openbaar vervoer. De koppeling van WMO-vervoer en openbaar vervoer, met name PCG Zeeland heeft het vanaf het begin bepleit.

Hoe het verdere advies van de drie raden luidde, blijkt uit de brief die wethouder Maas van Veere hun stuurde. U kunt die lezen door hier te klikken. Wij wijzen u nog op een tweetal positieve elementen uit de brief: a. De colleges tonen zich bereid nog eens naar starttarief en kilometerprijs te kijken als zou blijken dat korte ritten worden gemeden (zijn relatief duur) en b. De colleges willen met de adviesraden nog overleg voeren over de toegang tot het nieuwe WMO-vervoer.

We concluderen als PCG Zeeland dat de adviesraden op een voorbeeldige wiijze zijn betrokken bij de regeling van dit nieuwe vervoer. Het mag ook wel eens gezegd worden!

100_pcg_logo-fc.jpg

 

De wet van het behoud van ellende (?)

M.i.v. van 1 januari 2014 verdwenen 2 regelingen die bedoeld waren chronisch zieken en mensen met een beperking tegemoet te komen als ze hoge ziektekosten hadden: de Wtcg en CER (resp. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatieregeling Eigen Risico). Die regelingen verdwenen niet omdat die (hoge) ziektekosten kwamen te vervallen, maar omdat het voortaan de taak van  de gemeenten is om waar nodig voor ondersteuning te zorgen. Ze kunnen dat doen via de WMO of via de bijzondere bijstand. Het bedrag dat alle gemeenten samen voor die nieuwe taak ontvangen, is lager dan wat vóór 2014 bestemd was voor Wtcg en CER. Maar, u weet het, een gemeente staat dichter bij burgers dan de rijksoverheid en kan dus goedkoper werken.

Als reden voor het opheffen van genoemde regelingen voerde de rijksoverheid ook aan, dat het ermee gemoeide geld niet altijd terecht kwam bij wie het echt nodig had. Zal dat nu wel gebeuren? Een eerste noodkreet komt van het Gehandicaptenplatform Schiedam. U kunt er hier over lezen.

Waarom de wat cynische kop boven deze tekst. Die heeft iets te maken met de manier waarop chronisch zieken en gehandicapten in het verleden werden ondersteund. Tot 2001 gebeurde dat door de fiscale regeling “buitengewone lasten”. Die werd in 2001 vervangen door de regeling “buitengewone uitgaven", wat minder gunstig voor betrokkenen dan de voorafgaande. Nadat op de nieuwe regeling in 2007 en 2008 al wat bezuinigd was, verdween ze in 2009 helemaal. Onder opgave van deze reden: de tegemoetkoming komt niet altijd terecht bij mensen voor wie ze is bedoeld. Wanneer hoorden we dit meer?

Het is niet goed om in cynisme te blijven steken. Daarom zal de PCG in de komende tijd op deze plek verslag doen van de manier waarop enkele Zeeuwse gemeenten chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektekosten ondersteunen. 

100_pcg_logo-fc.jpg 

Het keukentafelgesprek of WMO-gesprek

Over de bedoeling van het keukentafelgesprek en over de manier waarop het gevoerd moet worden, bestaat nogal wat onduidelijkheid. Voor sommigen is het gesprek omgeven door een waas van geheimzinnigheid, misschien mede veroorzaakt door de naam. Keukentafelgesprek, het wekt de suggestie van iets kneuterigs, iets van ons-kent-ons. Wij zouden een meer nuchtere naamgeving willen voorstellen: gesprek of WMO-gesprek, standaard voor wie een beroep doet op de WMO.

De onduidelijkheid over het WMO-gesprek heeft vaak een beginpunt: het moment waarop gemeenten de nieuwe WMO moesten gaan uitvoeren. Voor het eerst werd de term keukentafelgesprek echter al gehanteerd toen in de aanloop naar de nieuwe WMO het begrip kanteling opdook. Kern ervan: voorzieningen moeten niet als een vanzelfsprekendheid aan zorgvragers worden verstrekt; eerst goed kijken wat in een gegeven situatie de beste, meest adequate oplossing is voor een zorgprobleem. Het financiële aspect bleef daarbij nog wat op de achtergrond (al was het er wel) en zo kon tamelijk geruststellend worden gesproken over wat de kanteling moest bewerkstelligen.

Anders werd het toen de nieuwe WMO in werking trad (1 januari 2015) en de gemeenten met minder geld dan voor de oude wet beschikbaar was aan het werk moesten. Op dat moment ontstonden niet alleen de verschillen tussen gemeenten, maar ook de onduidelijkheid en de daaruit voortkomende zorg over de uitvoering van het keukentafelgesprek.

Het Project AvI (Aandacht voor Iedereen) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) proberen nu in een handreiking op een aantal van de zorgvragen in te gaan. De handreiking is bestemd voor belangenbehartigers en leden van WMO-raden, maar is o.i. ook zeer leesbaar voor zorgvragers zelf. Door hier te klikken komt u in de AvI-Nieuwsbrief en daarin staat de handreiking.

Constateer het met ons: die Nieuwsbrief bevat nog meer belangrijke informatie.

 100_pcg_logo-fc.jpg