Jaarverslag

Jaarverslag PCG Zeeland 2020

 1. Vooraf
  2019 had voor de PCG Zeeland iets weg van een kanteljaar. Aan het begin ervan waren we dichtbij de ontvangst van een overbruggingskrediet, ons te verstrekken door de stichting Hospitium Zonneveld en de Stichting Social Delta Zeeland. Dichtbij, het is iets anders dan zeker van. De twijfel over ons voortbestaan knaagde nog van tijd tot tijd. Maar toch, het verslag van dat jaar laat zien dat er ondanks onzekerheid veel op de rails is gezet; dat onderwerpen ter hand werden genomen die de basis konden vormen voor ons werkplan van 2020.

  In de laatste jaar, onderwerp van dit verslag, zou het moeten gebeuren. We zouden ons volledig op ons eigenlijke werk kunnen richten. Niet steeds maar in de weer hoeven te zijn voor ons voortbestaan. Helaas, 2020 is het jaar geworden van covid-19 en daarmee …….
  • van plannen die hoopvol werden gestart , maar niet werden afgemaakt,
  • van voornemens waarmee zelfs niet een begin werd gemaakt,
  • van door ons geplande vergaderingen die niet konden doorgaan,
  • van contacten met andere organisaties die werden verbroken.

   Lees erover in het volgende en constateer dat ook nu veel werd gedaan. Ondanks onze blijvende bestuurszwakte en ondanks het feit dat niet alle aangepakte activiteiten tot een bevredigend einde werden gebracht. Het eerste komt naar voren in wat we schrijven onder II. Het tweede mag blijken uit wat u leest in deel III van dit verslag.

   In deel IV vindt u het een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2020.

   Aan het slot van dit Vooraf nog eens de doelstelling van onze stichting:
   het op provinciaal niveau behartigen van de belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken, om zo een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de kwaliteit van hun leven en hun deelname aan de maatschappij.

 2. Over het bestuur
  Het PCG-bestuur kende in 2019 dezelfde samenstelling als in het jaar ervoor: Fini de Paauw (voorzitter), Chris Stronks (secretaris), Harry Thijsse (penningmeester) en Wil van Ombergen (lid).
  Fred Godthelp heeft, vanwege een afnemende gezondheid, met ingang van het nieuwe jaar het bestuur verlaten. Ziekte en gezinsomstandig-heden van 2 andere bestuursleden hebben ons werk ook dit jaar nadelig beïnvloed.
  Van de geplande bestuursvergaderingen op 29 januari, 26 maart, 28 mei, 9 juli, 27 augustus, 29 oktober en 17 december, ging alleen de eerste door.

 3. Activiteiten in 2020
  1. Sportproject voor jongeren met een beperking in Terneuzen
   Voor dit project, opgezet door de Welzijnsorganisaties Hulst voor Elkaar, Aan-Z en Porthos Sluis heeft de PCG zich vanaf het begin ingezet (als vervolg op de aandacht die onze stichting zelf in voorgaande jaren aan sportende jongeren met een beperking schonk). Vanwege covid-19 moest het project stoppen.
  2. Cliëntenplatform
   Aan het begin van het jaar nam een van de bestuursleden deel aan een bijeenkomst, uitgeschreven door Zorgbelang Brabant-Zeeland. Doel: het oprichten van een cliëntenplatform dat gesprekspartner zou kunnen zijn de Zeeuwse Coalitie, een samenwerkingsgroep van 4 zorgaanbieders en een vertegenwoordiging van huisartsen, gemeenten en de provincie. Door de corona-crisis is het tot nu toe bij de bijeen-komst van 7 februari gebleven.
  3. Project Slimme Mobiliteit
   Op 10 februari 2020 woonde een PCG-bestuurslid de startbijeenkomst van het provinciale vervoersproject Slimme Mobiliteit bij. In de loop van het jaar volgden bestuursleden bijna alle digitale bijeenkomsten die de werkgroep Slimme Mobiliteit organiseerde (twee groepen:
   1. Meer algemene bijeenkomsten,
   2. Thema sessies). Ze liepen uit op het opstellen van de nota 5 richtinggevende keuzes. Het bestuur van de PCG leverde daarop aan het eind van het jaar schriftelijk commentaar, dat zal worden meegenomen in de Regionale Mobiliteitsstrategie, de volgende fase in het provinciale vervoersplan voor de toekomst, die de werkgroep in de eerste helft van 2021 zal presenteren.
  4. Locale Inclusie-agenda Schouwen-Duiveland
   De advies-rol die de PCG aan het begin van het jaar had t.a.v. het opstellen van de locale Inclusie-agenda door de gemeente Schouwen-Duiveland, werd in de loop van 2020 overgenomen door medewerkers van Inclusionlab. PCG-bestuurders namen wel deel aan de door hen georganiseerde digitale bijeenkomsten, over inclusief wonen, arbeidsmarkt, cultuur, vrije tijd en sport, zorg en welzijn, en onderwijs. Inclusionlab zal mede op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomsten een locale inclusie-agenda opstellen. Die verschijnt in de eerste maanden van 2021.
  5. Deelname aan het SSDZ-symposium
   De Stichting Social Delta Zeeland wilde in november 2020 een symposium organiseren met als titel “Werkt cliëntondersteuning in Zeeland?” Het onderzoek dat antwoord zou moeten geven op die vraag, bestond uit 2 delen: uitvoeren van enquête en het afnemen van een aantal interviews. De PCG becommentarieerde allereerst de enquête-vragen en leverde vervolgens een beperkte lijst aan van mensen die wilden deelnemen aan enquête en/of interview. De enquête werd uitgevoerd door de ZB, terwijl studenten van de HZ een aantal interviews voor hun rekening namen. Een PCG-bestuurslid bezocht de presentatie van die interviews. Omdat ze geen betrekking hadden op het doel van het onderzoek van het symposium, stelde het PCG-bestuur vóór 16 interviews af te nemen met mensen uit haar achterban die ervaringen hadden met cliëntondersteuning. De corona-pandemie maakte uitvoering van dit voorstel onmogelijk. Die was er ook oorzaak van dat het SSDZ-Symposium niet doorging.
  6. Ondertekenen van een manifest door de gemeente Vlissingen
   De PCG-voorzitter heeft in de loop van het jaar geprobeerd de gemeente Vlissingen ertoe te bewegen het Manifest “Iedereen doet mee” te ondertekenen. Dat is helaas niet gelukt.
  7. Provincie Zeeland en het VN-Verdrag Handicap
   De poging van het PCG met de provinciebestuur in gesprek te gaan over wat het zou kunnen doen aan de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap heeft tot nu toe niet plaats gevonden.
  8. Inclusie-agenda gemeente Hulst
   Een door de PCG-secretaris opgesteld commentaar op de Inclusie-agenda van de gemeente Hulst kon tot nu toe intern onvoldoende bestudeerd worden, wacht derhalve nog op verzending.
  9. Toekomstverkenning 2041 Iederin
   Eenzelfde lot als de onder 7 genoemde agenda trof een opgesteld commentaar op de Toekomstverkenning 2041 van de koepel-organisatie Iederin. De reden van het niet verzenden van het commentaar was de mogelijkheid het in te brengen via digitale bijeenkomsten.
  10. Verbetering PCG-website
   Ter verbetering van de PCG-website zocht de PCG ondersteuning bij Floris Langendam Support. Zodoende kon een begin worden gemaakt met het verbeteren van de website. Ziekte en gezinsomstandigheden van bestuursleden maakten dat dit proces stil kwam te liggen.
  11. Project chronisch zieken
   In 2020 werd van een aantal organisaties van chronisch zieken informatie op de PCG-website geplaatst. Minder dan we hadden gehoopt: het opstellen van de informatie kostte meer tijd dan we hadden verwacht. Van enkele organisaties werd ook een bericht opgenomen in de PCG-Nieuwsbrieven.
  12. PCG-Nieuwsbrieven
   Het streven jaarlijks 6 Nieuwsbrieven te laten verschijnen werd in 2020 niet gehaald. Reden: het eerder gememoreerde tijdgebrek van bestuursleden. De verschenen brieven lieten wel iets zien van een veranderende functie: het meer gaan fungeren als doorgeefluik van met name informatie afkomstig van Iederin.
  13. Meedenkgroep ARBEID van Iederin
   Een van de PCG-bestuursleden nam deel aan de activiteiten van de werkgroep ARBEID van Iederin. Deze werkgroep zette zich onder meer in voor verbetering van de Wajong. In de Nieuwsbrieven werd hierover verslag gedaan.
  14. Digitale bijeenkomsten Iederin
   Van Iederin woonden PCG-bestuursleden nog andere digitale bijeenkomsten bij, o.a. van de Onderwijs-werkgroep en over het werkplan van de organisatie.
  15. Mobimat
   Oud-directeur De Graaf van zorgaanbieder Werkt voor Ouderen te Vlissingen nam het initiatief tot het inzamelen van geld voor de aanschaf van een oprolbare mat voor het strand van Vlissingen, waarover gebruikers van rolstoelen tot bijna aan de waterlijn kunnen rijden. De PCG gaf aan de actie bekendheid, bestuursleden van onze stichting woonden het in gebruik nemen ervan bij en we brachten erover verslag uit in een Nieuwsbrief.

 4. Financieel overzicht
  Balans per 01-01-2020
  No.Datum Omschrijving Debet(ontv.)
  1-1-2020 Bank balans 1/1 € 3.293,29
  1-1-2020 Vermogen
  explotatie
  Datum Omschrijving Debet(ontv.) Credit(uitg.)
  1-1-2020 Bank € 3.293,29
  Kosten bank € 152,03
  Ieder In € 128,00
  Tidi website € 240,79
  Declaratie's km € 270,28
  Zaal huren € 18,80
  Koffie/thee € 14,00
  Secretariaat € 145,20
  Tidi SSL certificaat € 218,20
  Totaal € 3.293,29 € 1.187,30
  Saldo 31-12-2020 € 2.105,99
  Positief saldo 31-12-2020 € 2.105,99