Jeugdzorg

Afschaffing ouderbijdrage 

Staatssecretaris Van Rijn heeft bekend gemaakt dat per 1 januari a.s. de ouderbijdrage voor kinderen die, vanwege jeugdhulp uithuis zijn geplaatst, wordt afgeschaft. Lees er (ctrl) hier meer over.

 


 

Gemeenteraad en jeugdbeleid

Wij hebben u op onze website de mogelijkheid geboden het jeugdbeleid van gemeenten kritisch te volgen. Dat beleid bestrijkt een zeer breed terrein: van allerlei vormen van jeugdhulp, waaronder ook gespecialiseerde hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking, tot en met jeugdreclassering. We wezen u op het bestaan van een tweetal Handreikingen, die Ieder(in) over dit beleid heeft uitgegeven, zie hieronder. Het is niet onze bedoeling bij voortduring de alarmklok te luiden, maar een Nieuwsbrief van de Erasmus Akademie stelt een zo fundamentele kwestie over de jeugdzorg aan de orde dat we u er graag kennis van laten nemen. Klik hier om naar die Nieuwsbrief te gaan.

(10 februari 2015)

  


 

Handreiking leerlingenvervoer (zie ook de PCG-Nieuwsbrief nr.16)

Gemeenten waren tot nu toe verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en blijven dat ook na 1 januari van dit jaar blijft de gemeente belast met de verzorging van het leerlingenvervoer. Toch verandert er een en ander. Dat vervoer wordt nu wat ingeperkt:

  1. Van de ouders wordt een grotere inzet gevraagd. De wet vindt het redelijk dat ze, als dat mogelijk is, hun kinderen zelf naar school brengen.
  2. Kinderen die een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs gaan, komen alleen voor leerlingenvervoer in aanmerking als ze niet zelfstandig kunnen reizen.

Zeker om deze laatste verandering zal in de toekomst nog wel het nodige te doen zijn. Wanneer kan een leerling niet zelfstandig reizen? Soms is dat gemakkelijk vast te stellen, maar wat te doen als het gedrag van een leerling het zelfstandig reizen belemmert? Voeg hieraan toe de vrijheid die gemeenten hebben bij de invulling van de (verplichte) Verordening Leerlingenvervoer en het is duidelijk: de Handreiking die Ieder(in) over dit vervoer heeft samengesteld mag een ondersteuning van betekenis worden genoemd voor ouders en belangenbehartigers die met leerlingenvervoer hebben te maken.

Door hier te klikken komt u in die Handreiking.

 

NB.   In de Handreiking is sprake van clusters, een begrip dat verder niet wordt toegelicht. Daarom hier een aanduiding van de 4 (hoofd)clusters:

  • Cluster 1-kinderen: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap.

  • Cluster 2-kinderen: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 3-kinderen: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 4-kinderen: zeer moeilijk opvoedbare kinderen kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, etc., autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.

(27 januari 2015)

 


 

Passend Onderwijs

Onder deze benaming is met ingang van 1 augustus jl. een belangrijke verandering in gang gezet in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De overheid wil dat minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Ze kwamen daar terecht vanwege de extra aandacht en ondersteuning die ze nodig hadden. Die extra aandacht en ondersteuning moeten nu de reguliere, de “gewone” scholen voor basis- on voortgezet onderwijs aan hen geven. Let wel: als dat kan! Het speciaal onderwijs gaat niet verdwijnen, het wordt wel kleiner.

Het is niet onze bedoeling op deze plaats uitgebreid te vertellen over Passend Onderwijs. Waar het ons om gaat is het volgende. Sinds kort maakt een PCG-bestuurslid deel uit van een groep mensen die binnen het werkverband van Ieder(in) (de gefuseerde organisaties van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken) nadenken over ontwikkelingen die zich binnen Passend Onderwijs voordoen. Momenteel is de groep bezig een advies uit te brengen over de positie van ouders in dat Passend Onderwijs. Heel concreet gaat het over de vraag of ouders instemmingsrecht moeten hebben bij het handelingsplan dat voor hun kind wordt opgesteld. Een belangrijke zaak, vinden wij.

Het is niet zo, dat we nu opeens denken als PCG alles over Passend Onderwijs te weten. Wel menen we op weg te zijn naar waar die deskundigheid is te vinden. Daarom, mocht u er met een school niet uitkomen wat voor uw kind Passend Onderwijs is, leg de zaak aan ons voor. En wij doen ons best u een goed advies te geven, dan wel u dat vanuit het Ieder(in)-verband te doen toekomen.  

(10 september 2014)

 


 

Beleidsplan Jeugd en Verordening Jeugdhulp

Op 1 januari a.s. zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het betekent dat zij passende ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte en hun ouders moeten organiseren.

  • Hoe doen ze dat?
  • Waarop moet u vooral letten? 
  • Hoe weet u of ze voldoen wat in de Nieuwe Jeugdwet staat die op 1 januari van kracht wordt? 
  • Hoe weet u wat u van uw gemeente mag verwachten?

Op 31 oktober a.s. moet elke gemeente een beleidsplan Jeugd en een Verordening Jeugdhulp vastgesteld hebben. Ieder(in) stelde 2 voortreffelijke brochures samen die u kunnen helpen om antwoorden te vinden op de vragen hiervoor. 

U kunt ze ook als u daarvoor nog in de gelegenheid bent, gebruiken om commentaar te leveren op de stukken van uw gemeente. Aanbevolen dus!

Klik hieronder de handreiking voor het Beleidsplan of die voor Verordening aan, om er direct naar toe te gaan.

(24 september 2014)