Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN PCG Zeeland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland (hierna: PCG) verwerkt van haar achterbanleden, -organisaties, "volgers" en donateurs. 

Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van een Nieuwsbrief of informatie, voor het doen van een schenking of om andere redenen persoonsgegevens aan de PCG verstrekt, dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het verwerken van uw  persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor de eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  ..
  KvK-nummer van de PCG: 53260309
  De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@pcgzeeland.nl
 2. Welke gegevens worden verwerkt voor welk doel:
  1. De persoonsgegeven die door de PCG kunnen worden verwerkt, zijn:
   1. voor- en achternaam
   2. adresgegevens
   3. telefoonnummer
   4. e-mailadres
   5. bankrekeningnummer
   6. functie
  2. Verwerking van de onder 2.1. genoemde persoonsgegevens gebeurt met de volgende bedoelingen:
   1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het aankondigen van verschenen Nieuwsbrieven (6x per jaar), voor het bevestigen van een opzegging, voor het verstrekken van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van door u verkregen informatie;
   2. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afhandelen van betalingen;
   3. Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van een opzegging gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de PCG. 
    NB. Het afzeggen van de Nieuwsbrieven en andere mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de brief of mailing.
  3. De PCG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en voor het optimaliseren van haar dienstenaanbod en werkzaamheden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.
 3. Bewaartermijnen
  1. De PCG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar nadat u zich heeft afgemeld. Direct daarna  worden de gegevens vernietigd en/of geanonimiseerd, tenzij de PCG op grond van de wet (bijvoorbeeld van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend de specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn worden bewaard. 
 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de PCG gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de PCG. Met hen heeft de PCG een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de bewerkers zich verplichten tot het nakomen van alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van de bewerkers.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de functionaris gegevensbescherming (info@pcgeeland.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De PCG zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de PCH uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@pcgzeeland.nl). De PCG zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de PCG u hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop de PCG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@pcgzeeland.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie (info@pcgzeeland.nl).
 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u  regelmatig het Privacybeleid te bekijken.