PCG NR. 42 augustus 2019

PCG-Nieuwsbrief nr. 42                         augustus 2019

Vooraf

Nieuwsbrief 42 had in juni moeten verschijnen, als vervolg op nr. 41 dat zo positief van toon was en gevuld met plannen voor de komende 4 jaren. We schrijven het nog maar eens op: de Stichting Walcherse Godshuizen, de Stichting Social Delta Zeeland en de stichting Zeehospitium Zonneveld bleken bereid ons (overbruggings)krediet te geven. Helaas moest de PCG-secretaris in de afgelopen maanden afzien van een belangrijk deel van zijn werk. Dat had als eerste gevolg geen juni-Nieuwsbrief.

Op 22 augustus kwam het PCG-bestuur bij elkaar. Allereerst om te bespreken wat in de afgelopen maanden was blijven liggen. Om daarna een begin te maken met de plannen waarvan de april-Nieuwsbrief zo vol stond. Van beide groepen onderwerpen doen we in deze Nieuwsbrief verslag.

 

De website

De Pcg-website is dringend aan herziening en verbetering toe. Er staan te veel berichten op die al lang uit beeld zijn en veel te weinig uit de actualiteit. Daarin zullen we op korte termijn verandering brengen.

Wat we niet één-twee-drie voor elkaar krijgen is het vernieuwen van de structuur van de website en wel zo, dat het bezoekers sneller duidelijk is wat er op is te vinden en waar het staat.

En dan willen we ook nog dat de website aantrekkelijker wordt, wat o.a. inhoudt: er komen interessante onderwerpen aan bod, ze zijn plezierig leesbaar geschreven en er is bij ingewikkelder zaken sprake van een samenvattende kern met verwijzing naar een uitgebreider tekst. Ook dit kunnen we niet van vandaag op morgen realiseren.

We hebben dringend behoefte aan iemand die ons wil helpen bij het tot stand brengen van de herziene en verbeterde website. Hij of zij mag zich vooral richten op de aantrekkelijke vorm. Wij, het PCG-bestuur, dragen de inhoud aan. Wie wil die taak op zich nemen? Meld je bij de secretaris: 0118-628628 of info@pcgzeeland.nl.

 

Jaarverslag 2018

Op onze website vindt u onder Organisatie op de pagina Jaarverslag het verslag van 2018.

Hier volgen de belangrijkste punten uit het verslag.

 • Opnieuw heeft het bestuur in 2018 met ernstig zieke bestuursleden te maken gehad; desondanks is er in het jaar wel degelijk het nodige gebeurd.
 • Bij het aandacht schenken aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart heeft de PCG achteraf bezien een verkeerde keus gemaakt: we probeerden het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap centraal te laten stellen in de programma’s van politieke partijen; dat is ons niets gelukt.
 • Het Pilot-voorstel voor de vervoerssituatie in Zeeuws-Vlaanderen kreeg niet die aandacht waarop het PCG-bestuur had gehoopt; niet van de provincie Zeeland en ook niet van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.

Of de Stads- en Dorpsraden de laatstgenoemde tot een actieve rol zouden kunnen bewegen, was aan het eind van het jaar nog onzeker.

 • Positief was het contact van PCG-bestuurders met de directie van het ADRZ in Goes; het leidde tot een verbetering van een aantal voorzieningen voor mensen met een beperking en chronisch zieken.
 • Belangrijkste activiteit in het kader van het eerder genoemde VN-Verdrag Handicap was de PCG-najaarsvergadering in Vlissingen. Deze bijeenkomst kreeg nog een onverwacht vervolg: het inspreken in de gemeenteraad en het schrijven van een brief aan de minister van VWS.
 • 2018 was vooral het jaar waarin het PCG-bestuur op zoek ging naar fondsen die bereid zouden zijn garant te staan voor het voortbestaan van de stichting. Aan het eind van het jaar zag het ernaar uit dat het bestuur daarin zou slagen.
 • In het laatste deel van het jaarverslag, over de begroting voor 2019, wordt daarvan alvast uitgegaan.

Zie verder dus de website.

 

PCG-Jaarplan voor de rest van 2019

Nog 4 maanden te gaan, maar we zullen ons uiterste best doen daarin het volgende te realiseren:            

 1. Op zoek gaan naar en spreken met mensen die ons bestuur willen aanvullen (proberen om aan het eind van het jaar 2 mensen er bij te hebben).
 2. Ondersteuning bieden aan (individuele) achterbanleden (min. 2).
 3. Verslag doen van de wijze waarop de gemeenten Schouwen-Duiveland en de Zeeuws-Vlaanderen invulling geven aan het VN-Verdrag Handicap, met inbreng van PCG Zeeland
 4. Nog 3 Nieuwsbrieven uitgeven.
 5. Bekendheid geven aan twee activiteiten die gericht zijn op jongeren beneden de 18 met een beperking.
 6. Een overzicht maken van de contactadressen die landelijke organisaties van chronisch zieken in Zeeland hebben en zo mogelijk een info-markt voor chronisch zieken organiseren.
 7. Op zoek gaan naar een contactpersoon (of –adres) in alle WMO-adviesraden van Zeeland; hiermee is al een begin gemaakt.
 8. Opnieuw aandacht vragen voor ons pilot-voorstel Zeeuws-Vlaanderen.
 9. Actief deelnemen aan het SSDZ-symposium van 31 oktober a.s.
 10. De PCG-website bijwerken en vernieuwen: we zijn hiervoor op zoek naar een vrijwilliger-webmaster.
 11. De bestuursleden laten werken in tweetallen zodat projecten door twee mensen gedragen worden en men elkaar kan aanvullen, steunen en scherp houden.
 12. De binding met de achterban versterken door die meer te betrekken bij de uitvoering van projecten.

m. De administratie verbeteren door alle bestuursleden een logboek te laten bijhouden zodat in het Jaarverslag beleid, planning, uitvoering en evaluatie beter in beeld gebracht worden; zo doende moet snel zichtbaar zijn wat is gerealiseerd.

 1. Opstellen van het Jaarplan 2020.

 

Een gewikt en gewogen besluit

In de april-Nieuwsbrief schreven we een kort commentaar op het besluit van het college van Schouwen-Duiveland om een deel van de jaarlijkse tegemoetkoming aan chronisch zieken en mensen met een beperking met ingang van 2020 over te hevelen naar ouders met een minimum inkomen, met veel kosten voor hun kinderen die Voortgezet Onderwijs volgen. Het gemeentebestuur had aan het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gevraagd een Mer (Minima effect rapportage) op te stellen. Daarin wordt nagegaan hoe effectief regelingen zijn en of geld wel terecht komt bij mensen die het nodig hebben. Het besluit van de gemeente was o.m. op deze rapportage gebaseerd. Wij konden ons vinden in dat besluit, ook omdat het o.i. in overeenstemming is met de manier waarop het VN-Verdrag Handicap moet worden uitgevoerd. Het leverde ons 2 kritische reacties op van achterbanleden die het niet met onze stellingname eens waren. We hebben die voorgelegd aan wethouder Cees van den Bos van Schouwen-Duiveland. Alvorens het resultaat van het gesprek met hem weer te geven in het kort iets over het breder verband waarin deze zaak speelt.

Tot 1 januari 2014 bestond de Wtcg, de Wet tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten. Zij konden, vanwege de hoge ziektekosten waarmee ze vaak hebben te maken, rekenen op een jaarlijkse tegemoetkoming van ongeveer €. 800. Na het verdwijnen van de Wtcg, werd van gemeenten verwacht dat zij in het kader van de Wmo die tegemoetkoming zouden overnemen. Althans een deel ervan, want zij kregen er minder geld voor dan er in de Wtcg voor was uitgetrokken. De gemeente Schouwen-Duiveland betaalde aan de leden van de doelgroepen jaarlijks €. 350 en behoorde daarmee tot de gemeenten met de hoogste tegemoetkoming.

De beslissing een deel van de compensatie nu over te hevelen naar een andere doelgroep, baseert het college op een Nibudrapport, waarin de koopkrachtplaatjes van verschillende gezinssituaties worden vergeleken. In dat rapport is de situatie van chronisch zieken en mensen met een beperking gunstiger dan die van minima met kinderen in het VO.

Inmiddels heeft de raad met het collegevoorstel ingestemd, maar wel in gewijzigde vorm. Het bedrag van €. 350 wordt in 2020 verlaagd naar €. 240. Daarna zal echter opnieuw bekeken worden of er nog een verdere verlaging komt of dat terugkeer naar de oude situatie plaatsvindt. De opstelling van college en raad laat ons geen andere conclusie toe dan deze: hier is sprake van zorgvuldig beleid. Het doet ons ook goed te zien dat de “cijfermatige” benadering van de gemeente spoort met deze stelregel van het VN-Verdrag Handicap: gelijke behandeling van mensen met een beperking waar dat kan, ongelijke behandeling waar dat nodig is. In dit verband begrijpen we ook helemaal dat wethouder Van den Bos hoogst ongelukkig is met het CZ-besluit in 2020 te zullen stoppen met de collectiviteitskorting op de premie basisverzekering. Het besluit grijpt in op het zorgvuldige gemeentebeleid. 

Nog een kritisch geluid bereikte ons uit onze achterban: Waarom wordt er in een rijk land als het onze nu weer gekort op mensen die het toch al moeilijk hebben? Waarom het geld niet weggehaald bij de hoge inkomens of bij de toeristen? Wethouder Van den Bos zegt zich een situatie te kunnen voorstellen waarbij hij zich zal inzetten voor een verschuiving waar ons achterbanlid om vraagt.

Wij blijven bij ons antwoord aan dit kritische lid: voor een dergelijke verschuiving is een ommekeer in het politieke denken van een gemeenteraad nodig. Die is er niet één-twee-drie. Daarom is de suggestie het budget van het sociale domein uit te breiden, op dit moment en in de kwestie die nu speelt, voor chronisch zieken en mensen met een beperking, een niet reële.

 

Symposium SSDZ

Op 31 oktober a.s. organiseert de Stichting Social Delta Zeeland, sponsor van onze stichting, een symposium over cliëntondersteuning in Zeeland. Aan de voorbereiding en aan het symposium zelf zal ook de PCG bijdragen leveren. Centraal staan op het symposium de volgende vragen: Hoe is het gesteld met de cliëntondersteuning in Zeeland na het verdwijnen van MEE (5 jaar geleden) en Klaverblad Zeeland (bijna 4 jaar geleden)? Is die ondersteuning hetzelfde gebleven, minder geworden, verbeterd? Op deze vragen zal op 31 oktober een antwoord worden gegeven. Dat antwoord moet komen uit een door de Zeeuwse Bibliotheek/Scoop uitgevoerde enquête, die wordt uitgezet onder 2 groepen:

 • onder de leden van het Scoop-panel (een vaste groep die een doorsnee van de Zeeuwse bevolking is),
 • onder een groep, bestaande uit leden van de PCG-achterban.

 

PCG-Zeeland zal voorafgaand aan de eigenlijke enquête face to face enkele proefinterviews afnemen. De uitkomsten van de enquête zullen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland en aan de Zeeuwse gemeenten worden voorgelegd.  

 

Project van de Walcherse Godshuizen

PCG Zeeland voert dit jaar een project uit waarin aandacht wordt gevraagd voor chronisch zieken op Walcheren. De Walcherse Godshuizen ondersteunen dit project financieel.  Kern van het project: PCG Zeeland wil graag contactpunt zijn voor zoveel mogelijk mensen met een chronische ziekte, in ieder geval hen voor wie op Walcheren geen contact-adres bestaat (meestal ingesteld door een landelijke organisatie).

Wij deden een OPROEP aan de chronisch zieken op Walcheren zich bij ons aan te melden; daarnaast vroegen we iedereen die chronisch zieke mensen kent hen aan te sporen zich te melden.

In het kort vertelden we iets over wat ze van ons konden verwachten. Onze Oproep leverde geen resultaten op.

 

We hebben daarom onze plannen gewijzigd In de nieuwe opzet richten we ons tot chronisch zieken in heel Zeeland. We hebben vervolgens zoveel mogelijk landelijke organisaties van chronische zieken benaderd met de volgende 5 vragen:

 1. 1.   Heeft uw organisatie een of meer contactpersonen in de provincie Zeeland?
 2. 2.   Als dat zo is, bent u dan bereid ons de naam/namen en het adres/de adressen van deze persoon/personen te geven?
 3. 3.   Gaat u ermee akkoord dat wij aan die namen en verdere gegevens bekendheid geven via onze Nieuwsbrieven en onze website?
 4. 4.   Als uw organisatie geen contactpersoon in Zeeland heeft, mag de PCG Zeeland dan als zodanig optreden en mensen naar u doorverwijzen dan wel voorzien van informatie?
 5. In aansluiting op voorgaand punt: Wilt u ons voorzien van informatie bedoeld voor mensen voor wie uw organisatie belangenbehartiger is?

Het resultaat dit keer: de reacties stromen binnen! De inhoud(soms heel positief) zal op onze website zijn te vinden en wel in deze vormen:

®     De PCG verwijst naar contactpersonen in de provincie.

®     De PCG verwijst door naar de landelijke organisatie.

®     De PCG verstrekt informatie die een landelijke organisatie beschikbaar stelt

®     De PCG geeft (in een beperkt aantal gevallen) enige achtergrondinformatie over een landelijke organisatie.

Wij doen ons best de informatie zo snel mogelijk op onze website te zetten, maar vragen daarvoor wel enig geduld!

Als dat is gelukt willen we met een afsluitende info-markt nog meer bekendheid geven aan de situatie van chronisch zieken en de manier waarop hun belangen worden behartigd.

 

In oktober-Nieuwsbrief 43 o.m.:

 • informatie over de Instuif Terneuzen,
 • de wervingsactie nieuwe bestuursleden,
 • de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap door de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op deze link te klikken. U komt dan in ons contactformulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.