Advies van kerngroep aan Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Advies van de kerngroep van de Zeeuws-Vlaamse Stads- Dorps- en Wijkraden aan de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst betreffende Mobiliteit en Openbaar Vervoer in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Uitgangspunt van het advies is de gedachte dat mobiliteit een primaire levensbehoefte is, zoals eten, drinken en een dak boven je hoofd, zoals dat ook is verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Gezien het verschil in bewegingsvrijheid en bereikbaarheid tussen zij die een auto hebben en zij die van andere vormen van vervoer afhankelijk zijn, kunnen we stellen dat er door de gemeenten nog heel veel werk verzet moet worden, voordat zij kunnen stellen dat er in Zeeuws-Vlaanderen een inclusief en rechtvaardig  mobiliteitssysteem is.

Als eerste adviseren wij dan ook  de gemeenten dit recht op mobiliteit volledig te erkennen en er hun beleid op te gaan baseren. De gemeente Sluis heeft in haar visiedocument “Krachtig Verbonden” o.a. de volgende passage over het openbaar vervoer opgenomen:

Goede bereikbaarheid van voorzieningen voor alle inwoners.

• Bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer.

• Efficiënte vervoersstromen vanuit verschillende wet- en regelgeving en diverse doelgroepen (inclusief grensoverschrijdend)

Dit document is op 17 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Helaas is in het coalitieakkoord van de huidige coalitie alleen de volgende passage  terug te vinden: ”Bij de provincie Zeeland dragen wij uit dat een volwaardig openbaar vervoer belangrijk is voor de leefbaarheid van de streek.”

Dit is meer dan een stap achteruit. Het  staat haaks op de beleidsvoornemens zoal verwoord in het bovengenoemde visiedocument dat opgesteld is voor de periode 2015-2020. Het  is het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid in deze.

Als tweede adviseren wij de gemeenten het voorstel tot een pilot voor een beter mobiliteitssysteem van PCG Zeeland te omarmen. Deze pilot is in het voorjaar van 2018 reeds aangeboden aan de gemeenten en de provincie en streeft onder andere naar integratie van de drie huidige pijlers van mobiliteit. Te weten: Openbaar Vervoer, Zorggericht Vervoer en Burgerlijke Initiatieven op vervoersgebied. Als geografisch duidelijk begrensd gebied is Zeeuws-Vlaanderen o.i. zeer geschikt voor een dergelijk project. Met een daadkrachtige aanpak kan op korte termijn veel bereikt worden. Zet in op het financieel ontschotten van de verschillende geldstromen die gemeenten en provincies ter beschikking staan en gebruik de gelden voor een alomvattend mobiliteitssysteem. Efficiëntie zal naast toename in de effectiviteit van vervoer en betere dienstverlening aan de bewoners, zeker financieel voordeel opleveren.

Ten derde: zoek samenwerking! In de eerste plaats met elkaar en met de provincie maar ook met PCG, OPOV en andere betrokken organisaties zoals de RMDO en de WMO-adviesraden. Dit zal ook voorkómen dat verschillende organisaties naar elkaar gaan wijzen of de bal rond blijven spelen. Schakel ook de stads- en dorpsraden in. Als vertegenwoordigers van de lokale bevolking zijn zij bij uitstek geschikt om blinde vlekken en tekortkomingen in mobiliteit op te sporen. Een werkbare constructie kan wellicht een intergemeentelijke werkgroep zijn, waarin enerzijds ook diverse organisaties een stem hebben en anderzijds projectgroepen op stads- en dorpsraadniveau, die  in samenwerking met opbouwwerkers zorgen voor het aanleveren van de nodige gegevens. De kerngroep van de Zeeuws-Vlaamse Stads- en Dorpsraden kan hierin zo nodig  een katalyserende rol spelen. Per slot worden onze activiteiten al gefaciliteerd door de drie gemeenten.

Als vierde  adviseren wij de inzet van vrijwilligers bij het oplossen van knelpunten in de mobiliteit en bereikbaarheid met uiterste terughoudendheid toe te passen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn al een schaars goed aan het worden en moeten we koesteren. Aangezien mobiliteit een grondrecht is, is het niet meer dan logisch hiervoor structureel gelden ter beschikking te stellen. Wij sluiten niet uit dat wanneer er efficiëntere vervoersstromen gerealiseerd worden, er geld vrij kan komen voor juist dit doel. Wanneer toch vrijwilligers ingezet worden, geef ze dan de wettelijk toegestane vergoeding.

Wij hebben sterk de indruk dat de provincie niet erg genegen is in deze het voortouw te nemen, waar de 3 gemeenten dat wel verwachten. Het is spijtig dat de provincie geen gehoor geeft aan wensen die duidelijk door de bevolking geuit worden. Gegeven het feit dat toenemende burgerparticipatie en democratie van onderaf door alles en iedereen omarmd wordt,  hopen we dat u als Zeeuws-Vlaamse gemeenten het initiatief wilt nemen tot het starten van een pilot in onze regio wanneer het provinciebestuur daarmee te zeer talmt. Uiteraard in nauwe samenwerking met de Stads- dorps- en wijkraden.

Dit advies is uit de aard van haar herkomst een weerslag van de stem van de bevolking.

Wij vertrouwen erop binnen afzienbare tijd uw reactie te ontvangen en treden graag in overleg.

 

Namens de leden van de kerngroep:

Mattie Verherbrugge, Dorpsraad Biervliet                      Truus Lijbaert, Dorpsraad Biervliet

Enno Cohen, Stichting dorpsbelangen Hoek                       Robert Asselman, Dorpsraad Kloosterzande

Luciën Schenkels, Dorpsraad Hoofdplaat                          Hans v.d. Geer, Dorpsraad Groede

Glenn Priester, Dorpsraad Hoofdplaat                                  Hermine Lernout, Dorpsraad St.Jansteen       

 

Zuidzande, 7-1-2019

Frits Baars, secretaris Dorpsraad Zuidzande