PCG NR. 47 augustus 2020

PCG-Nieuwsbrief nr. 47                     augustus 2020

 

Weg van voornemens

In de juni-Nieuwsbrief ging het vooral over ons voornemen draden weer op te pakken. Draden die door de corona-crisis waren blijven liggen. “Van voornemens naar daden” stond er eerst boven dit stukje, maar dat vonden net iets te pretentieus. Toch laat deze brief hopelijk zien dat we op weg zijn op een andere manier om op te komen voor onze achterban dan vóór de corona-crisis. Het duidelijkst komt dat o.i. naar voren in wat we schrijven over onze contacten met Ieder(in). Meer naar buiten treden, dat is wat wij willen met onze belangenbehartiging. Het zou ons een lief ding zijn wanneer ook u dat uit deze brief haalt.

Wat ons nog niet goed lukt is tempo maken. Deze brief had eerder op uw computerscherm moeten verschijnen. We willen immers ook weer naar die 6 brieven in een jaar. Help ons daarbij door te reageren op onze oproepen, of door commentaar te leveren op wat we schrijven. Het spoort ons aan. Tot snel! zeggen we daarom.

 

100_logo_pcg.jpg 

 

Over de blauwe loper naar de vloedlijn…

Onder die kop deed de PZC verslag van de opening op 17 juli jl. van de Mobimat. Die stelt rolstoelgebruikers, als ze bij Pier 7 via de helling op het strand zijn gekomen, in de gelegenheid tot bijna aan de waterlijn te rijden. Daar is voor hen een houten plateau aangelegd. We schreven daarover in onze juni-Nieuwsbrief.

Nu iets meer over de hoofdrolspelers tijdens deze opening. Als eerste is dat mevrouw Jessica Janssens, die op de juiste plaats haar verlangen naar een voorziening als de Mobimat kenbaar maakte. Zij mocht, samen met PCG-bestuurslid mevrouw Van Ombergen, de openingsrit naar de vloedlijn maken. Jessica Janssens komt de waardering toe die we graag zouden willen geven aan veel meer mensen met een beperking en chronisch zieken: ze spreekt zich uit over wat ze als rolstoelgebruiker in de wereld om haar heen mist, wat ze graag veranderd zou willen.

Ze doet dat, zo blijkt later, op een juiste plek: tegenover Jan de Graaf, tweede hoofdrolspeler, oud-topman van Werkt voor Ouderen in Vlissingen. Die weet in korte tijd door middel van een crowdfundingsactie o.a. onder relaties en kennissen, die hij noemt in zijn openingswoord, het benodigde geld voor de Mobimat bij elkaar te krijgen.

Een derde hoofdrol speler, Albert Vader, memoreert hoe ook de gemeente Vlissingen meende niet te kunnen achterblijven bij dit initiatief.

Mevrouw van Ombergen, sprekend namens de PCG Zeeland, wees de wethouder erop dat de gemeente alert behoort te zijn op allerlei situaties uit het leven van alle dag waarin zij als rolstoelgebruiker problemen ondervindt. Ze vertelt wat haar zojuist overkwam bij het gebruiken van een gehandicaptenparkeerplaats: “Ik wil vanaf de parkeerplaats met mijn elektrischerolstoel de stoep op rijden, maar die is ter plekke niet verlaagd; moet daarom een eind over de (gevaarlijke) rijbaan rijden alvorens bij een verlaging van de stoep te komen.” Ondernemers houdt ze voor dat het goed toegankelijk zijn van hun bedrijf belangrijk is om leden van de doelgroep waartoe zij behoort binnen te halen. En daarmee voor het vergroten van de omzet.

Met dat laatste moet de eigenaar van restaurant Pier 7 en laatste hoofdrolspeler, het helemaal eens zijn geweest. Hij trakteerde de aanwezigen op koffie en een bolus. Aldus de woorden van mevrouw van Ombergen onderstrepend!

Tot slot nog een opmerking van haar. Bij Pier 7 bevindt zich naast de helling ook een trap. Het betekent dat er onnodige kosten zijn gemaakt. Haar advies: Wanneer bij een project hoogte moet worden overwonnen, bedenk dan dat vaak met een helling kan worden volstaan. Immers, moeders met een kinder- of wandelwagen, mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel… iedereen kan er gebruik van maken!

 100_logo_pcg.jpg

 

Harmonisatie van de Wajong

Onlangs behandelde de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (verder: Wajong). De wijziging maakte deel uit van het streven de Wajong te harmoniseren. Dat is kortgezegd het verminderen van het aantal verschillende groepen Wajongers. Het gebeurt d.m.v. de Wet vereenvoudiging Wajong. De belangrijkste resultaten van die vereenvoudiging in een overzicht bij elkaar gezet:

  • Ik heb een Wajong-uitkering en kan werken – Ik kan levenslang terugvallen op een Wajong-uitkering
  • Ik heb een Wajong uitkering en kan niet werken – Ik kan levenslang terugvallen op een Wajong-uitkering
  • Ik ga een opleiding volgen – Ik behoud mijn volledige uitkering
  • Ik verlies mijn baan – Ik kan terugvallen op mijn Wajong-uitkering
  • Ik ga werken – Van ieder uur dat ik werk, ga ik er financieel op vooruit
  • Ik wil wisselen van baan - Wanneer ik een nieuwe baan vind binnen twaalf maanden, kom ik door het garantiebedrag * weer op mijn oude inkomen.

* Wanneer de nieuwe regels tot gevolg hebben dat het huidige inkomen lager wordt, brengt het UWV dat ook op het oude peil.

Wajongers die in de knel dreigden te komen

Een van de veranderingen uit het voorgaande had betrekking op de Wajongers 2010, de zgn. nieuwe Wajongers, die na 1 januari 2010 een Wajonguitkering hebben aangevraagd. Voor hen die 7 jaar recht op arbeids-ondersteuning hebben gehad, bestaat nu de mogelijkheid onder bepaald voorwaarden vanaf 1 januari 2021 een inkomen te krijgen van 100% van het minimumloon. De CDA-fractie van de Eerste kamer vond deze regeling spijtig voor hen die in 2014 de Wajong waren ingestroomd. Een groep van ongeveer 1300 mensen kwam daardoor net niet aan die 7 jaren. De Kamer besloot dat ook de Wajongers van deze groep voor het verhoogde inkomen in aanmerking moeten komen, als ze vanaf 2015 onafgebroken hebben gewerkt en nu een inkomen hebben van meer dan 20% van het Wettelijk Minimumloon.

PCG Zeeland heeft meegedacht over deze kwestie en een commentaar geschreven voor de Ieder(in)-medewerker die het overleg voerde met de ambtenaren. We hebben in ons commentaar ook gewezen op iets wat blijkt uit de hele behandeling van deze kwestie: Werk je voldoende uren, verdien je voldoende, dan is een gunstige regeling waarover het hier gaat voor jou weggelegd. Terwijl de beloning van Wajongers niet zou moeten stoelen op maximaal werken, maar op werken naar vermogen. Dan pas wordt echt uitvoering gegeven aan het VN-Verdrag Handicap. Wie kan er nu tegen dat uitgangspunt zijn? vragen we ons af. De enige reden die we kunnen bedenken is dat het uitgangspunt zo algemeen is, dat (te) velen er een beroep op zouden kunnen doen. Met als gevolg dat je de financiën niet in de hand  kunt houden. Nee, dan liever een minder ruim vertrekpunt kiezen, waarbij je altijd nog een groep die echt opvallend buiten de boot dreigt te vallen, tegemoet komt. Misschien moeten we eraan wennen dat het VN-Verdrag Handicap veel minder rechttoe rechtaan wordt uitgevoerd dan we hadden gedacht.

We wijzen u op deze plek opnieuw op het PCG Doorgeef Luik (PDL). Hebt u vragen over de Wajong of over andere onderwerpen, leg ze aan ons voor. Komen wij er niet uit dan nemen we contact op met een deskundige van Ieder(in)

100_logo_pcg.jpg 

 

PCG Het project van de chronisch zieken

Het project van de chronisch zieken is weer op gang gekomen. Het betekent dat de pagina LINKS op onze website is uitgebreid met enkele organisaties, die op onze site kort aangeven wat ze kunnen doen voor mensen die aan een bepaalde aandoening lijden. Het opvragen van die informatie door de PCG en het samen (= organisatie en PCG) opstellen van de website tekst, vraagt nogal wat tijd, maar we gaan er mee door. Dat overleg leidt tot een nogal statisch product: een tekst waarbij je vragen kunt stellen: Hoe lang is-ie in deze vorm houdbaar? Hoeveel mensen lezen hem? Wie van hen neemt na lezing contact op met de desbetreffende organisatie? Hoe houden we hem actueel?

Vragen om nog ’s over na te denken. Misschien geeft het nu volgende onderdeel iets (of het begin) van een antwoord.

100_logo_pcg.jpg 

Uitnodiging van de vereniging Hersenletsel

De vereniging Hersenletsel vroeg ons het volgende bericht in deze Nieuwsbrief op te nemen.

Vereniging Hersenletsel start training over NAH

                     (Niet Aangeboren Hersenletsel)

 

Steeds vaker wordt gesproken over en gebruik gemaakt van 'de inzet van ervaringsdeskundigheid' bij allerlei activiteiten en processen in zorg en welzijn. Een goede ontwikkeling, maar ... niet iedereen, die een bepaalde aandoening heeft, is een ervaringsdeskundige. Ook al heeft hij/zij ervaringskennis.

Vanuit de doelgroep zelf is nu het projectidee gekomen om in heel Nederland NAH-ambassadeurs te gaan scholen.

 

Met het project 'Verder kijken dan de buitenkant en bekendheid & begrip voor NAH' wil Hersenletsel in 8 regio's NAH ambassadeurs opleiden conform de door Hersenletsel ontwikkelde cursus NAH-ambassadeur. Het project voorziet zowel in de behoefte van de doelgroep om maatschappelijk te kunnen meedoen en van betekenis te kunnen zijn, als ook in de behoefte van de patiëntenvereniging om meer aandacht en begrip te krijgen voor NAH. 

 

Gezien de vele vragen die we krijgen om gastlessen op HBO-scholen te geven, scholing aan bv. thuiszorgorganisaties en om aanwezig te zijn op symposia en informatie-markten, verwachten we een toenemende vraag naar ervaringsdeskundigen.

 

Ook in Zeeland geven we een cursus zoals hierboven aangeduid. We starten ermee op 18 september a.s. in Goes. U kunt zich ervoor opgeven bij Lies Bonsang, regio-ondersteuner Hersenletsel in Zeeland: door te bellen (telefoon 06-15091924) of door haar een mailtje te sturen (zeeland@hersenletsel.nl). Bel of mail ook gerust als u nog vragen heeft.

Informatie over de inhoud van de cursus kunt u ook vinden op de website van Hersenletsel (www.hersenletsel.nl/Zeeland) of door een informatie-flyer aan te vragen bij het secretariaat van de PCG Zeeland (cstronks@zeelandnet.nl)

 

Na uw aanmelding krijgt u nader bericht over tijd en plaats van de cursus.

Wij hopen u op onze Zeeuwse cursus te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Lies Bonsang

Regio-ondersteuner Zeeland

100_logo_pcg.jpg 

“Ik ben meer dan mijn handicap”

Zo luidt de titel van een artikel in het blad Onze taal, nr 7/8 van dit jaar. Het gaat over de vraag hoe mensen met een beperking zelf vinden dat ze aangesproken moeten worden. Wij van de PCG doen dat meestal op de zojuist gebruikte manier. Niet iedereen is het daarmee eens: Als je nooit je rijbewijs hebt gehaald heb je toch ook een beperking! (zegt één van de ondervraagde personen).

Wij kunnen in dit bestek maar een paar dingen uit het artikel naar voren halen. Dat is in de eerste plaats dat mensen met een beperking het onderling niet altijd eens zijn over een manier van aanspreken. Zo krijgt de een jeuk van “mensen met een vlekje”, kiest de ander voor “mensen met een handicap” en wijst een derde op het volgende: handicap komt van het Engelse “cap in hand”. Dat sloeg vroeger op mensen die niet konden werken en daarom moesten bedelen.

Een tweede opmerking. Het artikel geeft ook enkele tips bv. Wees je bewust van betekenis en gevoelswaarde als je verwijst naar mensen met een beperking. En: Vraag naar iemands persoonlijke voorkeur.

En dan deze opmerking. Uitlatingen als “Wat dapper dat je hier komt” of “Wat goed dat je werkt” verwijzen naar de titel van het artikel.

Tot slot iets waarnaar we, met het VN-Verdrag Handicap in de hand, moeten streven. Misschien gebruiken we in de toekomst een woord als invalidentoilet niet meer. Zijn er dan alleen maar kleine en grote toiletten. In die laatste kun je van alles doen: luiers verwisselen, of met een rolstoel er naar binnen gaan. Als we dat zouden bereiken is het VN-Verdrag in een ver stadium van uitvoering beland!

Lezers met een beperking: Hoe wilt u aan gesproken worden? Wanneer ergert u zich aan de manier waarop dat gebeurt? Laat het ons weten en we komen nog eens op het onderwerp terug.

100_logo_pcg.jpg 

Week van de Toegankelijkheid

 

Deze jaarlijks terugkerende week vindt dit jaar plaats van 5 t/m 9 oktober. Vanwege het corona-virus anders dan anders: geen grote publieksactiviteiten, maar vooral digitale. Geheel in lijn met het onder-werp van de Week dat nog niet eerder werd gekozen: Digitale Toegankelijkheid.

PCG Zeeland is op zoek naar een gemeente die bereid is haar website te laten toetsen door PCG-bestuursleden, aangevuld met achterban-leden, die proberen vast te stellen hoe toegankelijk die website is!

Wilt u in uw gemeente ook een dergelijke activiteit op touw zetten, kijk dan voor het opdoen van ideeën eens in de Ieder(in)-Nieuwsbrief van augustus. 

 100_logo_pcg.jpg

Korte berichten

  • Net voor het afronden van deze Nieuwsbrief ontvingen we het volgende bericht: woensdag 2 september a.s. gaan we (weer) van start met de aangepaste sportclub in de Vliegende Vaart te Terneuzen. Daarna gaan we op wekelijks (op woensdag) van 16.00-17.00 uur aan de slag met verschillende sporten, zoals rolstoelbasketbal, rolstoelhockey, rolstoeltennis, rolstoelbiljart, judo, goalball en handboogschieten. Meer informatie? Download hier de Flyer.
  • Van 1 t/m 8 september kijkt PCG Zeeland kritisch mee naar het Activiteitenplan van Ieder(in), bedoeld om te worden ingeleverd bij VWS. Op grond van dit plan wordt de subsidie vastgesteld.