2019

Jaarverslag PCG Zeeland 2019

 

 1. Vooraf
  2019 was voor de PCG Zeeland een jaar van onzekerheid. Onzekerheid om te beginnen over het voortbestaan. Dat doet vreemd aan omdat we in het verslag van 2018 dit schreven: Eind december was de situatie zo dat we vrijwel zeker konden rekenen op een overbruggingskrediet van de stichting Hospitium Zonneveld en de Stichting Social Delta Zeeland. Hoe rijmt dat met elkaar? Het is één van de vragen waarop het Jaarverslag 2019 antwoord moet geven.

  Een tweede vorm van onzekerheid betrof de vraag Wat te doen? in een situatie waarin het voortbestaan op het spel staat. In dit jaarverslag beschrijven we onze activiteiten uit het jaar 2019, maar daar achter gaan nogal wat plannen en voornemens schuil die werden uitgevoerd noch beschreven.

  De vormgeving is gelijk aan die van de voorgaande jaren. Een aantal zaken geven we wat uitvoeriger weer, andere noemen we slechts of beschrijven ze hoogstens beknopt.

  In het laatste deel van het Verslag vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2019.

  Doelstelling van de stichting
  PCG Zeeland heeft als doel het op provinciaal niveau behartigen van de belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken, om zo een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de kwaliteit van hun leven en hun deelname aan de maatschappij.

  Als we vanuit het jaar 2019 zouden moeten hinten wat ons in 2020 vooral te doen staat, dan lijkt het belangrijk om, naast het vermijden van de valkuilen waarmee we in 2019 werden geconfronteerd, profijt te trekken uit de contacten met de sponsoren die er waren in 2019. Bij die algemene opmerking moeten we het hier laten, zie voor meer ons Jaarplan voor 2020, te vinden op onze website.

 2. Over het bestuur
  Het PCG-bestuur kende in 2019 dezelfde samenstelling als in het jaar ervoor: Fini de Paauw (voorzitter), Chris Stronks (secretaris), Harry Thijsse (penningmeester), Fred Godthelp en Wil van Ombergen (leden).

  Fred Godthelp zal, vanwege een afnemende gezondheid, met ingang van het nieuwe jaar het bestuur verlaten.

  Het bestuur vergaderde in 2019 op 21 februari, 11 april, 20 juni, 22 augustus, 31 oktober en 19 december.

 3. Belangrijkste activiteiten in 2019
  1. Voortbestaan in het geding
   We sloten het jaar 2018 zoals gezegd af in de verwachting dat we voor de komende jaren vrijwel zeker konden rekenen op een overbruggings- krediet van de stichting Hospitium Zonneveld en de stichting Social Delta Zeeland. Waarbij werd gedacht aan een termijn van 4 jaar.

   Dat het nog bijna een jaar zou duren alvorens “vrijwel zeker” veranderde in “zeker” hadden we niet kunnen voorzien. Of misschien ook wel, maar dat is dan bezien vanuit de kennis achteraf. Aan de onzekerheid droeg zeker bij dat we pas in oktober van het verslagjaar de officiële toekenning kregen van het verwachte krediet. Die toekenning kwam alleen van de SSDZ. Het Hospitium wilde eerste meer garantie dat onze activiteiten zich ook zouden richten op jongeren met een beperking onder de 18 jaar. Die aarzeling zorgde er mede voor dat we veel tijd moesten steken in het herzien van onze uitvoerige kredietaanvraag. Die had niet als resultaat dat het Hospitium alsnog instemde. Ook de SSDZ hield de spanning er nog even in door het uitkeren van het eerste kwart van de toegezegde €. 12.000 pas voorbij de jaarwisseling te laten plaatsvinden.

   Het was echter niet al ongewisheid wat de klok sloeg in 2019. Al in maart keurde de stichting Walcherse Godshuizen onze projectaanvraag m.b.t. de landelijke organisaties van chronisch zieken goed. Daarover meer in het volgende onderdeel van dit hoofdstuk.

  2. Project Walcherse Godshuizen
   Met dit éénjarige project wilden we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van de chronisch zieken op Walcheren. Meer concreet: we willen in kaart brengen waar mensen met een chronische ziekte terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben. We wendden ons om te beginnen tot een groot aantal landelijke organisaties en vroegen hun of ze contactpersonen hebben op Walcheren. Al direct bleek dat we ons projectveld moesten uitbreiden tot heel Zeeland.
   De informatie die we zo verzamelden, leidde tot het, door ons opstellen van een informatieve tekst, die op onze website zou komen te staan. Eerst moest een organisatie ons laten weten dat zij instemde met de tekst. Deze (zorgvuldige) werkwijze vroeg veel meer tijd dan we hadden gedacht. We lieten daarom het bestuur van de Walcherse Godshuizen weten dat we het in één jaar niet redden. Aan het eind van 2019 was ongeveer 20% van de informatieve teksten gereed voor website-plaatsing. Door de vertraging die het vernieuwen van onze website opliep, vond plaatsing op de site niet meer in 2019 plaats.
   Rest ons nog te melden dat verreweg het grootste deel van de landelijke organisaties met instemming of zelfs enthousiasme op ons project heeft gereageerd.

   Een tweede onderdeel van ons project, het organiseren van een Zeeuwse informatiemarkt voor de deelnemende organisaties, ligt nu nog in een ver verschiet, maar behoort zeker tot de mogelijkheden.

  3. Uitvoering van het VN-Verdrag in Zeeland
   Op diverse plaatsen en in verschillende vormen heeft onze stichting zich in 2019 ingezet voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Met wisselend succes ook, zoals uit het volgende overzicht zal blijken.
   1. De gemeente Vlissingen en het VN-Verdrag
    Aan het eind van 2018 stemde de gemeenteraad van Vlissingen in met het collegevoorstel het VN-Verdrag volledig te zullen uitvoeren, maar geen geld beschikbaar te stellen voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Aan het begin van 2019 wachtten we nog altijd op een officiële reactie op de door ons ingediende bezwaren tegen het collegevoorstel. Die kwam niet. Een dergelijke reactie kwam er ook niet van de zijde van minister de Jonge, aan wie wij hadden gevraagd te interveniëren in de kwestie Vlissingen. Wel nam het ministerie van VWS contact op met in ieder geval Ieder(in) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die langs een meer indirecte weg probeerden het gemeentebestuur van Vlissingen op wat andere gedachten te brengen. De PCG-voorzitter ging in overleg met wethouder Vader en deed hem namens de hiervoor genoemde organisaties het voorstel het manifest IEDEREEN DOET MEE te ondertekenen, opgesteld door de VNG. De wethouder leek hiertoe bereid, maar wilde wel eerst de instemming vragen van zijn college en de gemeenteraad. Of die gremia tot het nemen van een positieve beslissing bereid waren, was aan het eind van 2019 nog niet duidelijk.
   2. De gemeente Schouwen-Duiveland het VN-Verdrag
    Van heel andere aard was onze inbreng bij deze gemeente. Hier werkten wij wel mee aan het tot stand komen van een Plan van Aanpak. Uiteindelijk koos de gemeente voor een andere vorm dan door ons was voorgesteld. Dat van ons richtte zich uitsluitend op mensen met een beperking; de gemeente koos voor een brede aanpak, waarin zij zich ook richtte op zwakke groepen in de samenleving, als mensen met een uitkering en homo’s. In het goede overleg met de verantwoordelijke ambtenaar, schriftelijk zowel als mondeling, werd duidelijk dat hier tweeërlei uitvoering van het VN-Verdrag tegenover elkaar stonden: stapsgewijs de verschillende onderdelen van het Verdrag vormgeven en op een meer vrije wijze werken aan het beeld van de inclusieve samenleving die het Verdrag oproept. In dat proces trekken inwoners, bedrijven, scholen, clubs en verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en gemeente samen op om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda. De tijd zal wellicht leren welke aanpak de beste is. We zagen aan de kant van de gemeente in ieder geval een grote inzet en veel enthousiasme. Naast het al aangeduide overleg met de gemeente leverden de 2 PCG-bestuursleden nog deze bijdragen:
    • deelname aan voorlichtingsavond van de Brede Voorbereidings-groep,
    • Analyse van het Implementatieplan VN-Verdrag Handicap,
    • Ambtenaar gewezen op enkele documenten inzake het VN-Verdrag.
   3. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het VN-Verdrag
    In Zeeuws-Vlaanderen is sinds enkele jaren een werkgroep actief die zich bezint op hoe het best uitvoering kan worden gegeven aan het VN-Verdrag Handicap. In de werkgroep, bestaande uit ambtenaren van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en leden van de gehandicapten Platforms van Hulst en Terneuzen, heeft ook een PCG-bestuurslid zitting. 2019 was volgens ons bestuurslid “het jaar van oogsten”

    Als oogstproduct kan het mini-symposium “Zeeuws-Vlaanderen. Gastvrij voor iedereen” worden gezien, dat de werkgroep op 10 oktober 2019 in Hulst organiseerde. Daar werd o.m. duidelijk wat de “oogst” van de werkgroep inhield: 80 deelnemers (waaronder een groot aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven) een inleiding van de Dow Chemical-directeur die vertelt hoe welkom mensen met een beperking zijn in zijn bedrijf en de aanwezigheid van drie wethouders van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Laatstgenoemde ondertekenden als eersten het door de werkgroep opgestelde Convenant en verklaarden daarmee zich te zullen inzetten voor het tot stand komen van de inclusieve samenleving.
   4. Commentaar op twee Inclusie Agenda’s
    Het bestuur van de PCG nam met veel waardering kennis van de Inclusie Agenda’s van de gemeenten Sluis en Hulst. Het constateerde dat beide Nota’s duidelijk niet los van elkaar waren ontstaan.Iets wat mag worden gezien als in lijn met wat we schreven onder c.
    Het bestuurlijk commentaar op de Nota van Sluis werd nog in 2019 verzonden. Dat op de Nota van Hulst volgt in 2020.
    Over één onderdeel uit die laatste Nota had de PCG al contact met een ambtenaar van de gemeente Hulst. Het betreft een sportproject voor jongeren met een beperking beneden de 18. Drie jaar lang kunnen zij, onder deskundige leiding en met ondersteuning van een aantal vrijwilligers kennis maken met sporten als tennis, (rolstoel) basketbal, goalbal, dansen met en zonder rolstoel, boogschieten, biljarten, hockey en judo. Samen met genoemde ambtenaar, coördinator Sport en Bewegen, bereidde de PCG een artikel voor over dit sportproject, dat in de Nieuwsbrief van 2020 zal worden opgenomen. Ook zullen wij in dat jaar aandacht blijven vragen voor het project en proberen het opgenomen te krijgen in het programma van regulieren sportverenigingen.
  4. PCG-website
   Veel tijd heeft met name ons bestuurslid mevrouw van Ombergen gestoken in het verbeteren van onze website. Een moeilijk dilemma daarbij was: bouwen we een geheel nieuwe site of verbeteren we de huidige. Tot het laatste besloten we na het raadplegen van een deskundige, de heer Fl. Langendam uit Poortvliet.

 4. Overzicht van de overige activiteiten
  1. Gesprek met voorzitter en secretaris van de Wmo-Adviesraad Vlissingen over onze acties naar het college van Vlissingen en het ministerie van VWS.
  2. Correspondentie gevoerd met Kamerleden Van der Staaij, Bergkamp, ex-Kamerlid Van Dijk en het ministerie van VWS; onderwerp: de PCG-brief aan minister De Jonge.
  3. Jaarvergadering Wmo-Adviesraad Vlissingen bijgewoond.
  4. PCG-voorzitter betrokken bij het overleg van de Zeeuws-Vlaamse Stads- en Dorpsraden, dat moest leiden tot brief aan de colleges B&W van die regio; dot overleg was een vervolg op de bijeenkomst van genoemde raden op 31 oktober 2018.
  5. Contact met de heer Kruis over de aandacht die de PCG schenkt aan jongeren met een beperking beneden de 18 jaar.
  6. PCG-bestuurslid Harry Thijsse was in 2019 actief bij de sportvereniging De Antilopen op Schouwen; bestuurslid Wil van Ombergen bij het Platform Drempelvrij Hulst.
  7. Opstellen van een Jaarplan voor de 2e helft van 2019
  8. Brief verzonden naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, met daarin drie onderwerpen: financiële ondersteuning van de PCG door de provincie, uitvoering van het VN-Verdrag Handicap door de provincie en het PCG-pilotvoorstel voor Zeeuws-Vlaanderen; hierover verschillende keren telefonisch contact gehad maar tot overleg leidde het niet.
  9. Bestuurslid Harry Thijsse ging bij de verkiezingen van 18 maart na hoe toegankelijk de stemlokalen zijn.
  10. Correspondentie met wethouder van den Bos (Schouwen-Duiveland) over het overhevelen van compensatiegeld voor de vervallen Wtcg-regeling naar de groep gezinnen met een bijstandsuitkering en schoolgaande VO-leerlingen; hierover ook contact gehad met het Nibud.
  11. Gesprekken gevoerd met 4 kandidaat-bestuursleden (zonder succes).
  12. Deelname van een tweetal bestuursleden aan het symposium “Zeeuws-Vlaanderen. Gastvrij voor iedereen”.
  13. Achterbanleden gezocht die willen deelnemen aan een enquête of een interview over het onderwerp onafhankelijke cliëntondersteuning (ten behoeve van het SSDZ-symposium dat aanvankelijk in oktober 2019 zou worden gehouden).
  14. Brief opgesteld voor Iedereen waarin we onze zorg uitspraken over de koers van deze organisatie; na discussie over het te verwachten resultaat deze toch niet verzonden.
  15. Vijf PCG-Nieuwsbrieven uitgegeven.

 5. Financieel overzicht 2019
 • Balans per 01-01-2019
  No.Datum Omschrijving Debet(ontv.)
  1-1-2019 Bank balans 1/1 € 515,19
  1-1-2019 Vermogen
  explotatie
  Datum Omschrijving Debet(ontv.) Credit(uitg.)
  1-1-2019 Bank € 515,19
  Kosten bank € 155,18
  Godshuizen € 1.000,00
  Stichting Sociale Delta € 3.000,00
  Ieder In € 128,00
  Tidi website € 240,79
  Declaratie's km € 186,16
  Zaal huren €150,40
  Koffie/thee € 72,00
  Administratiekosten € 274,20
  Advisering website € 15,17
  Totaal € 4.515,19 € 1.221,90
  Saldo 31-12-2019 € 3.293,29
  Positief saldo 31-12-2019 € 2.778,10