2018

Jaarverslag PCG Zeeland 2018

 

Vooraf

Een goed Jaarverslag schrijft zichzelf, bepaald als het wordt door een consistent beleid, een logische samenhang van dat beleid bij de uitvoering ervan en de overzichtelijkheid waarvan het een en het ander vooraf werd vastgelegd. Factoren die ook de snelheid bepalen waarmee het kan worden opgesteld. Aan die factoren schortte het soms in 2018. Daarmee is niet gezegd dat het geen goed Jaarverslag zou zijn, wel dat het zich niet gemakkelijk liet schrijven.

De vormgeving is gelijk aan die van het Jaarverslag 2017. We beschrijven ook nu weer een aantal activiteiten van onze stichting wat uitvoeriger. Het gaat hierbij om zaken die we als speerpunten zagen van ons werk. Daarnaast geven we een overzicht van de overige zaken waarmee het bestuur zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. De scheiding tussen beide onderdelen blijft toch wat arbitrair. Het is niet onze bedoeling de indruk te wekken dat het bij de tweede groep zou gaan om zaken van minder belang.

In het laatste deel vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2018.

Doelstelling van de stichting

PCG Zeeland heeft als doel het op provinciaal niveau behartigen van de belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken, om zo een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de kwaliteit van hun leven en hun deelname aan de maatschappij.

Als we vanuit het jaar 2018 zouden moeten hinten wat ons in 2019 vooral te doen staat, dan lijkt het belangrijk om, naast het vermijden van de valkuilen waarmee we in 2018 werden geconfronteerd, profijt te trekken uit de contacten met de sponsoren die er waren aan het eind van 2018. Bij die algemene opmerking moeten we het hier laten, gezien de formeel nog onzekere situatie van dat moment.

 

Over het bestuur

Het PCG-bestuur kende in 2018 dezelfde samenstelling als in het jaar ervoor: Fini de Paauw (voorzitter), Chris Stronks (secretaris), Harry Thijsse (penningmeesterhij nam die taak over van de in 2017 vertrokken Hans Jebbink), Fred Godthelp en Wil van Ombergen (leden).

Ook in 2018 had het PCG-bestuur met veel ziekte te maken en ook nu ontkwam niet één bestuurslid eraan.

Het bestuur vergaderde in 2018 op 25 januari, 22 maart, 20 juni, 23 augustus, 25 oktober en 20 december

 

Belangrijkste activiteiten in 2017

 • Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Met het voorbereiden van onze verkiezingsactiviteiten begonnen we al in het najaar van 2017. Om nog vóór het eind van dat jaar tot de conclusie te komen dat ons uitgangspunt (het centraal stellen van het VN-Verdrag Handicap) alsook het invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s niet tot resultaat leidden. Het is te lezen in het Jaarverslag 2017.

Een aantal van de in het najaar van dat jaar voorgenomen activiteiten was evenwel ook in 2018 uit te voeren:

 1. informatie over de verkiezingen doorgeven via een nieuw in te stellen websitepagina;
 2. personen, organisaties en platforms van onze achterban ondersteunen als zij daarom vragen;
 3. (in beperkte mate) verkiezings- en coalitieprogramma’s van commentaar voorzien;
 4. deelnemen aan verkiezingsdebatten;
 5. enkele interviews houden met kandidaat-raadsleden en daarvan verslag doen op onze website.

Ook van het uitvoeren van deze activiteiten is vrijwel niets terecht gekomen. Tijdens het verkiezingsdebat van 21 februari in Middelburg bleek nog eens wat we al in 2017 ervoeren: het zich voorbereiden op de verkiezingen was vooral een interne zaak van de politieke fracties. In het Middelburgse debat werd met geen woord gerept over het VN-Verdrag Handicap. Op onze inbreng na de verkiezingen voor één keer als gezamenlijke fracties van (in dit geval de gemeente) Middelburg voor het Verdrag aandacht te vragen in het nieuw te sluiten coalitie-akkoord, werd nauwelijks gereageerd. Een voorbeeld dat het belang van zo’n overleg voor mensen met een beperking nog eens benadrukte, leverde als reactie op: We kunnen het niet alle mensen voor 100 % naar de zin maken, maar we doen ons best….Het is dan bijna twee jaar geleden dat de Tweede Kamer het VN-Verdrag Handicap ratificeerde, maar de doorwerking daarvan op gemeentelijk niveau moest nog beginnen.

PCG Zeeland probeert nog op 2 manieren en op 2 verschillende niveaus daaraan een bijdrage te leveren:

 1. Door in haar voorjaarsbijeenkomst van mei een tweetal wethouders de gelegenheid te geven iets te vertelling over de invulling van het VN-Verdrag door hun gemeente;
 2. Door een verzoek aan de dorpsraden van Noord-Beveland in hun vergadering iets te mogen vertellen over het Verdrag.

Met als resultaten: we krijgen de organisatie van a. niet rond en verzoek b. wordt voortdurend naar de toekomst verplaatst. Besloten werd de voorjaars-bijeenkomst te houden in het najaar (zie onder 4.)

 • Pilot-voorstel voor Zeeuws-Vlaanderen

In zijn vergadering van 15 december 2017 besloot het PCG-bestuur tot het opstellen van een pilot-voorstel ter verbetering van de vervoerssituatie in Zeeuws-Vlaanderen. Het voorstel beoogde het volgende:

 1. integratie van OV en WMO-vervoer;
 2. laten zien hoe regio-bewoners op verschillende manieren bij een nieuw mobiliteitssysteem kunnen worden betrokken;
 3. inhoud geven aan wat de verkeersdeskundige prof. Martens rechtvaardige mobiliteit noemt.

Op 12 maart 2018 stuurden we ons voorstel voor een Zeeuws-Vlaamse pilot naar Gedeputeerde Staten van de provincie en naar de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Op 28 maart vroegen we aan gedeputeerde om een gesprek over het ingediende voorstel. Zijn reactie kregen wij op 5 april van een van ambtenaren: de provincie laat eerst een aantal verkenningen uitvoeren waarbij aan de uitvoerende instantie zal worden gevraagd ook aandacht te schenken aan ons voorstel. De verkenningen worden als volgt omschreven (iets verkort weergegeven):

 1. het verzamelen van feiten over de huidige mobiliteitssituatie en de te verwachten ontwikkelingen;
 2. het nagaan of er draagvlak is voor een zodanig gezamenlijk invulling geven aan de mobiliteitsbehoefte in meer landelijke gebieden, dat die tegemoet komt aan de wensen van de inwoners en de Zeeuwse reizigers;
 3. het verkennen van oplossingsrichtingen voor uit te voeren pilots, als de lopende contracten ruimte bieden en er draagvlak bestaat.

Telefonisch laat de ambtenaar ons weten dat in het komende najaar de resultaten van de verkenningen te verwachten zijn. Van de drie gemeenten reageert alleen het college van Terneuzen op onze brief van 12 maart; het is ook de gemeente die ons in december de gelegenheid biedt aan wethouder Van Assche een toelichting te geven op onze brief van 12 maart.

Op 17 april organiseert het provinciebestuur een informatie- en gespreksavond met als titel Beeldvorming en bereikbaarheid. In een deel van de bijeenkomst bespreken de deelnemers een aantal mobiliteitsproblemen, waarbij vooral een beroep wordt gedaan op hun creativiteit. Het maakt dat de resultaten soms wat vrijblijvend zijn, iets wat nog wordt versterkt door het feit dat mobiliteit als systeem eigenlijk niet aan de orde komt. Zo ervaren de PCG-bestuursleden de avond, die het betreuren op geen enkele wijze bij de voorbereiding te zijn betrokken.

Als de in mei geplande PCG voorjaarsbijeenkomst wordt verschoven naar het najaar, besluit het bestuur tot het houden van nog een tweede najaarsbijeenkomst in november. Daarin moet het gaan over het pilot-voorstel voor Zeeuws-Vlaanderen, waaromheen het stil dreigt te worden.

Het werken aan deze bijeenkomst wordt afgebroken op het moment dat de Zeeuws-Vlaamse Stads- en Dorpsraden de PCG laten weten op 31 oktober een bijeenkomst te houden over de vervoerssituatie in hun regio. In de bijeenkomst is ook een rol weggelegd voor de PCG, die een toelichting mag geven op haar pilot-voorstel.

In een vervolg op de avond stelt de organiserende werkgroep een brief op, gericht aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Hun wordt daarin o.m. verzocht er bij het provinciebestuur op aan te dringen dat het uitvoering gaat geven aan het pilot-voorstel van de PCG. Het opstellen van de brief kost tijd en dat betekent: vóór 1 januari 2019 is er geen duidelijkheid, niet voor de werkgroep, niet voor de PCG.

 • In gesprek met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
  1. Hoe het begon
   In april/mei 2018 was er rumoer over de toegankelijkheid van het ADRZ in Goes. Auto’s mochten niet meer tot de hoofdingang van het ziekenhuis rijden en dat gaf vooral problemen voor wie slecht ter been was. De pers stortte zich erop, de SP demonstreerde en een Goese wethouder werd te hulp geroepen. Het bracht allemaal kennelijk geen oplossing, want eind mei wendde de voorzitter van de Werkgroep Gehandicapten Walcheren zich tot het bestuur van PCG met het verzoek een oplossing te bewerkstelligen, misschien omdat dit in een enigszins vergelijkbare situatie eerder was gelukt. Twee PCG-bestuursleden gingen het gesprek aan met de ziekenhuisdirectie.
  2. Resultaat
   Het resultaat van dat gesprek was om te beginnen dat de directie wees op een in 2016 gemaakte afspraak over het verkrijgen van een geregistreerd kenteken voor mensen die moeite hadden met het bedienen van de slagboom. Daarnaast werd overeengekomen dat ernstig zieke mensen bij de hun behandelende arts een pasje kunnen aanvragen waarmee ze tot voor de ingang van het ziekenhuis mogen rijden. Meer informatie hierover is te vinden op de PCG-website, pagina Nieuwsbrieven, nr. 38. Daar zijn nog een aantal andere toezeggingen te vinden die de ziekenhuisdirectie in het gesprek met de PCG-bestuursleden deed, bv. over het beschutten van de wachtplaats bij de rolstoelen , uitbreiding van het aantal servicemedewerkers en het inschakelen van VISIO ten behoeve van blinden en slechtzienden.
 • VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Dat de in mei geplande PCG-voorjaarsbijeenkomst niet kon doorgaan had niet te maken met het ontbreken van een programma, maar was een gevolg van omstandigheden waarop het bestuur geen invloed had. Het lag daarom voor de hand een vergelijkbare bijeenkomst te plannen in het najaar. Die vond plaats op 24 september, in het stadhuis van Vlissingen. Aan een wethouder uit Vlissingen en uit Goes werd gevraagd te vertellen wat er van het VN-Verdrag Handicap een plaats had gekregen in het gevormde coalitie-akkoord.

De opzet van de bijeenkomst zag er verder zó uit:

  1. Inleiding door mevr. Marijke Hempenius, programma-manager Wonen en Leven bij de landelijke organisatie Ieder(in), over de  uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap in het algemeen: landelijk en lokaal (op die lokale uitvoering zal zij de nadruk leggen);
  2. Hierna, de wethouders Vader (Vlissingen) en Van der Reest (Goes) geven aan hoe in hun gemeente die uitvoering plaats vindt.

De inleidingen van de wethouders verschilden sterk van elkaar. De boodschap van de heer Vader luidde: Natuurlijk voeren wij het VN-Verdrag uit, maar we zetten daarvan geen letter op papier; ambtenaren krijgen bij uitvoerende werkzaamheden de opdracht steeds mee te nemen wat het VN-Verdrag t.a.v. het betreffende onderwerp vraagt. Wethouder Van der Reest maakte duidelijk dat zijn gemeente op een gestructureerde en (vooraf) geplande wijze aan de uitvoering van het verdrag werkt. Voorbeelden: onderzoek doen naar de klantvriendelijkheid in het stadskantoor, de toegankelijkheid van gebouwen, de begeleiding van chronisch zieken door studenten (bv. bij ziekenhuis-bezoek) en het overleg voeren met en gebruik maken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Met name de inleiding van de heer Vader riep bij de aanwezigen vragen op naar meer duidelijkheid (Is een goede website wel voldoende om mensen duidelijk te maken waarop ze recht hebben?).

Tijdens deze bijeenkomst maakte de PCG voor het eerst gebruik van een schrijftolk. Het was nuttig hulpmiddel voor het maken van het verslag. De tolk bleek zeer gebaat te zijn bij een duidelijk gestructureerd verhaal van een inleider. Het PCG-bestuur moest constateren, niet voor het eerst, dat het laten discussiëren van inleiders met een groot aantal mensen in de zaal een niet eenvoudige opgave is; in feite: een niet goed mogelijke!

Tot slot van dit deel over de najaarsbijeenkomst: de gemeente Vlissingen stelde niet alleen de zaal beschikbaar, maar nam ook de catering voor haar rekening. De PCG-voorzitter liet weten haar daarvoor zeer dankbaar te zijn! Des te pijnlijker vonden we wat er volgde op deze najaarsbijeenkomst.

Niet lang er na bereikte ons vanuit enkele Vlissingse burgers het bericht dat in de Programma-Begroting 2019-2022 van het Vlissingse college het volgende stond te lezen:

”Wat we niet meer (kunnen) gaan doen, is concreet

-Plan van Aanpak uitvoeren VN-verdrag mensen met een beperking”

Het PCG-bestuur heeft hiertegen per brief protest aangetekend; allereerst werd gewezen op het amendement Van der Staaij/Bergkamp, waarin het maken van een Plan van Aanpak verplicht wordt gesteld. Daarnaast schreef het bestuur dat z.i. een aantal mogelijkheden onbenut waren gebleven om tot een PvA te komen en dat het gebruik zou maken van het inspreekrecht in de raadsvergadering van 8 november om die naar voren te brengen. Op de brief kwam geen reactie, evenmin op het inspreken. In de erop volgende bespreking van de Programmabegroting nam slechts één raadslid het op voor het standpunt van de PCG. Wethouder Vader verdedigde het zijne door te wijzen op de A-12 status van zijn gemeente. Het PCG-bestuur besloot hierna een brief te schrijven aan minister de Jonge (VWS), samen met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren. De minister werd gevraagd zijn invloed aan te wenden om de ontstane patstelling te doorbreken dan wel daartoe middelen beschikbaar te stellen. Telefonisch contact over het uitblijven van een reactie bracht aan het licht dat de brief was zoekgeraakt. Op een nogmaals opgestuurd exemplaar kwam voor het begin van 2019 geen reactie meer. Opnieuw onzekerheid voor het PCG-bestuur.

 • Op zoek naar een financiële basis

Geen onderwerp heeft het PCG-bestuur in 2018 zo bezig gehouden als het zoeken van een financiële basis en daarmee het zeker stellen van het voortbestaan van de organisatie. Het begon al in de eerste dagen van januari toen het College van Zorg en Welzijn ons zwart op wit liet weten dat we niet hoefden te rekenen op een subsidie voor één jaar (!) van €.2.600. Het werd al snel duidelijk dat ook het College-advies “Probeer het eens bij de afzonderlijke gemeenten” ons niet uit de brand zou helpen. De kosten van een jaarlijkse bijeenkomst dragen..dat wilden ze nog wel. Maar subsidie geven voor wat de administratie aan kosten met zich bracht? Het zou al gauw een structureel tintje krijgen en dat wilden de gemeenten onder geen voorwaarde.

Daarmee begon een periode van denken, praten, plannen maken, plannen schrappen, de moed opgeven en opnieuw moed vatten: bijdragen vragen van de achterban, organisaties, individuele leden, “volgers” ? een beroep doen op crowd funding? proberen legaten te verkrijgen? toch nog eens een beroep doen op de provincie die ons met het ondersteunen van de najaarsvergadering 2017 zo ruimhartig had geholpen?

We kwamen er niet uit, De Nieuwsbrieven van 2018 getuigen ervan.

Toen, halverwege het jaar, kwam het idee van sponsoring in beeld. Niet voor het eerst, maar steeds hadden we opgezien tegen de grote hoeveelheid tijd, energie en papierwerk die van ons gevraagd zou worden. We benaderden een viertal fondsen: het Oranjefonds, het fonds van de stichting Zeehospitium Zonneveld, het fonds van de Stichting Social Delta Zeeland en het fonds van de Walcherse Godshuizen.

Uiteindelijk bleken het 2e en 3e uit de voorgaande reeks bereid met ons in zee te gaan (de laatste zou dat in februari 2019 doen).

Eind december 2018 was de situatie zo dat we vrijwel zeker konden rekenen op een overbruggingskrediet van het Hospitium Zonneveld en de SSDZ. Dat het over een krediet voor vier jaar zou gaan, kwam uit de koker van de sponsoren. Een eerste teken dat hun bijdrage niet alleen een financiële is maar ook een inhoudelijke stimulans betekent.

Hoe die laatste er uit zal zien moet duidelijk worden uit de plannen die de PCG voor 4 jaar gaat opstellen in 2019.

 1. Overzicht van de overige activiteiten
  1. Overleg met de gemeente Veere over het VN-Verdrag.
  2. Deelnemen aan een cursus websitebeheer.
  3. Overleg met leden van de Dorpsraden van Noord-Beveland.
  4. (Kritische) inzet voor vervoersvormen/gehandicapten-parkeerkaart op Schouwen-Duiveland.
  5. Deelnemen aan provinciale bijeenkomst op 17 april.
  6. Contact met collegeleden/gemeenteraadsleden i.v.m. verkiezingen van 21 maart.
  7. Deelnemen aan verkiezingsdebat. 
  8. In persberichten aandacht gevraagd voor o.m. Pilot-voorstel Zeeuws-Vlaanderen.
  9. Overleg met (mogelijke) sponsoren.
  10. Zes Nieuwsbrieven uitgegeven.
  11. Privacy-regeling opgesteld.
  12. Contact gehad met initiatiefnemers van het Breng-Flex Project Arnhem/Nijmegen
  13. Meegewerkt aan het maken van de website Toegankelijk Schouwen-Duiveland.
  14. Deelnemen aan VN-werkgroep in Zeeuws-Vlaanderen.
  15. Controleren van gebouwen op Schouwen-Duiveland.
  16. Deelnemen bijeenkomsten Doelgroepenvervoer Walcheren.
  17. Deelname aan werkgroep Stads- en Dorpsraden in Z-Vlaanderen.
  18. Verslag uitgewerkt van de schrijftolk.
  19. Contacten met 2 potentiële bestuursleden.
  20. Eerste contact met ambtenaar van Schouwen-Duiveland over het VN-Verdrag.
  21. Twee individuele achterbanleden ondersteund.
  22. Contacten gezocht met 3 WMO-raden.
  23. Jaarverslag 2017 samengesteld
 2. Financieel overzicht 2018

 

Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1-1-18

€.811,35

 

Prov. Zeeland, onk.verg.

€. 800,00

 

Bankkosten

 

€. 157,63

Onkosten Prof. Martens

 

€. 40,00

Contr. Ieder(in)

 

€. 128,00

Kosten website

 

€, 356,95

Declaraties bestuursleden

 

€. 276,17

Vergaderkosten

 

€. 137,41

Totaal

€.1611,35

€.1.096,16

Saldo 31-12-18

 €. 515,19