regiotaxi

PERSBERICHT ter afronding van de taxi-actie in de Oosterschelderegio                              

Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland

                               (PCG Zeeland)

Betreft: Onderzoek naar het gebruik van de Wmo-taxi in de Oosterschelderegio

Aanleiding: Verhoging van de tarieven van de Wmo-taxitarieven in augustus 2012

Onderzoeksvragen

  1. Zijn de gebruikers van de WMO-taxi in de Oosterschelderegio de taxi minder gaan gebruiken?
  2. Welke activiteiten vonden niet meer plaats door het minder gebruik maken van de taxi?

Uitvoering en resultaten

  • Vanaf najaar 2015 werden op Schouwen-Duiveland en in de Bevelanden 134 schriftelijke enquêtes uitgezet; ruim 41 % van de respondenten gaf aan de taxi nu minder te gebruiken dan voor de tariefsverhogingen.
  • De Jaarverslagen van het SWVO ((Samenwerkingsverband Oosterschelderegio) laat in 2012, 2013 en 2014 een daling zien van het aantal ritten met 31.000; eerst in 2015 is er weer sprake van een lichte stijging.
  • PCG Zeeland is van mening te hebben aangetoond dat de jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoeken niets zeggen over de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen. Het provinciale rapport over Vervoersarmoede onderschrijft onze conclusie.
  • Onvoldoende duidelijkheid kregen wij t.a.v. de 2e onderzoeksvraag. Vandaar ons voorstel aan het SWVO (daarmee aan de Oosterschelde-gemeenten) samen een verdiepend onderzoek uit te voeren. Het voorstel werd afgewezen.

Hoe verder?

PCG Zeeland werd door het SWVO betrokken bij de discussie over het  door laatstgenoemde organisatie opgestelde Kwaliteitskader. PCG Zeeland oordeelt positief over de poging hiermee de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Zij constateert wel dat het Kader een sterk accent legt op de verantwoordelijkheid van zorgverleners. Wij blijven aandacht vragen voor het punt hoe zorgontvangers de verleende zorg ervaren. De PCG zal daarom niet nalaten te vragen naar hun ervaringen.

In breder verband blijven wij opkomen voor de vervoersmogelijkheden van chronisch zieken en mensen met een beperking. In dit verband wijzen we op onze najaarsbijeenkomst van 27 november a.s., waarop prof. Martens, verkeersplanoloog aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen, zal spreken o.a. over de mobiliteitspositie van mensen met een smalle beurs, een positie die volgens hem niet gebaseerd is op de principes van rechtvaardigheid.

PCG Zeeland geeft over de november-bijeenkomst binnenkort nadere informatie.

Informatie over dit persbericht bij: 

Fini de Paauw, voorzitter PCG Zeeland (tel. 0115-473063 of fini@zeelandnet.nl) of Chris Stronks, secretaris PCG Zeeland (tel. 0118-628628 of cstronks@zeelandnet.nl)


 

 

 

Resultaten van de enquête over het gebruik van de Regiotaxi in de Oosterschelderegio.

 

Met ingang van augustus 2012 moesten mensen met een WMO-indicatie voor de regiotaxi in de Oosterschelderegio vrij fors meer gaan betalen voor het gebruik van die taxi. Het instaptarief ging van  €. 0,67 naar € 1,10, de kilometerprijs van €.0,18 naar €.0,25 (inmiddels zijn deze tarieven resp. €.1,21 en €.0,28). PCG Zeeland had met name bezwaar tegen het hoge instaptarief, vreesde dat het deelname aan het maatschappelijk verkeer, en daarmee participatie, door mensen met een beperking en chronisch zieken zou doen afnemen.

NB. Het (SWVO-)Jaarverslag van de regiotaxi over 2015 geeft na jaren een lichte stijging te zien van het aantal ritten, maar het aantal ligt nog steeds 15% beneden dat van vóór 2012.

 

In de 2e helft van 2015 startte PCG Zeeland met een enquête om na te gaan of de hoogte van de tarieven voor de gebruikers van de regiotaxi een belemmering vormden om van de taxi gebruik te maken. Daarnaast wilden we middels een aantal gesprekken meer zicht krijgen op het “onevenredig zwaar getroffen worden” van mensen met een beperking. Het uitvoeren van de enquête bleek niet eenvoudig: het op het spoor komen van de gebruikers was een heel tijdrovende zaak, zeker wanneer ze verbleven in een instelling. Niet altijd kregen we dan toestemming tot het afnemen van de enquête. Het voeren van gesprekken bleek dermate tijdrovend dat we er slechts een drietal hebben kunnen doen.

 

Van de 134 personen bij wie we uiteindelijk de enquête afnamen, gaf 58,9 % aan de taxi vanwege de tarieven niet minder te gebruiken, 41,1 % doet dat wel. Van de eerste groep accepteert 28,7 % de hoge tarieven met een zekere gelatenheid: alles wordt immers duurder. Van de groep van 41,1 % geeft 40 % aan geen alternatief te hebben, 60 % heeft die wel. Van de groep die zegt de taxi niet minder te gebruiken voegen enkele personen aan de gegeven antwoorden toe dat die voor hen te duur is, maar dat zij niet zonder kunnen.

 

Uit de enquête-antwoorden en uit de korte gesprekken tijdens het afnemen vielen enkele duidelijke tendensen te bespeuren:

  • Voor meer draagkrachtige burgers vormen de tarieven geen belemmering de taxi te gebruiken; dat is duidelijk anders bij minder draagkrachtigen (beide groepen waar daarover vaak verrassend open).
  • De tarieven van de regiotaxi beïnvloeden in sterke mate de deelname aan het maatschappelijk leven en dat was toch niet de bedoeling van de WMO!
  • Mensen met een beperking ervaren de hoge tarieven als niet-eerlijk en onrechtvaardig, voelen zich achtergesteld bij de valide medemens, maar ook bij de inwoners van gemeenten buiten de Oosterschelderegio. Zo liggen de tarieven van Walcheren en Goeree-Overflakkee veel dichter bij die van het Openbaar Vervoer.
  • Een aantal geënquêteerden gaf aan niet de tarieven maar de uitvoering van het taxisysteem een probleem te vinden.

 

Hoewel het uitvoeren van deze enquête de capaciteit van het PCG-bestuur, ondanks de enthousiaste medewerking van enkele achterbanleden, eigenlijk te boven ging, overheerst toch tevredenheid over wat boven tafel is gekomen. Wij menen met recht aan de gemeentebesturen van de Oosterschelderegio gevraagd te hebben: Doe aanvullende onderzoek naar het gebruik van de taxi en maak daarbij gebruik van door PCG Zeeland verkregen gegevens.


 

 

Enquête Regiotaxi Oosterschelde

PCG Zeeland doet onderzoek naar de gevolgen van de tariefsverhoging van de Regiotaxi in de Oosterschelderegio (augustus 2012).

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het eerste deel is een (beknopte) schriftelijke enquête,  het tweede deel bestaat uit interviews die, als vervolg op het eerste deel, met een aantal invullers van de enquête zal worden gehouden. De interviews vinden plaats vanaf eind september.

PCG Zeeland wil met het onderzoek nagaan of (en in hoever) de verhoging van de regiotaxi-tarieven van invloed is geweest op de deelname aan het sociaal en maatschappelijk leven van de taxigebruikers.

 


 

De werkgroep regiotaxi Oosterschelde was actief van zomer 2011 tot aan het begin 2013

De groep bestond naast PCG-bestuurders uit vertegenwoor-digers van lokale platforms (mensen met een beperking), ouderenbonden, cliëntorganisaties, Klaverblad Zeeland en mensen die op persoonlijke titel zitting hadden in de groep. De werkgroep startte haar activiteiten toen het samenwerkingsverband van de Oosterschelde-gemeenten onverwacht liet weten de tarieven voor de regiotaxi fors te verhogen. Het verband moest op zijn besluiten terugkomen toen bleek dat de tariefsverhoging was gekoppeld aan inkomenspolitiek. Daaraan mogen gemeenten niet doen. In een gesprek met het bestuur van het samenwerkingsverband verwees de werkgroep naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die in een vergelijkbare zaak een gemeente terecht had gewezen. Het samenwerkingsverband kwam in de eerste helft van 2012 met nieuwe plannen komen die voor gebruikers van de regiotaxi als geheel acceptabel leken.

Bijna twee jaar na invoering van de nieuwe regeling bereiken twee signalen PCG Zeeland. Positief lijken de gebruikers te zijn over de uitvoering van de regeling. Vraagtekens worden gezet bij de tariefsstijgingen die hebben plaats gevonden. Wij zullen, met nog eens inschakelen van de werkgroepleden, proberen meer te weten te komen over beide signalen. Op deze plaats doen we t.z.t. verslag van ons onderzoek.