VN verdrag voor mensen met een beperking

 

 

Inspreektekst Programma-Begroting Vlissingen 8 nov. 2018

Klik hier om de tekst te lezen!

100_pcg_logo-fc.jpg

Ratificatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

                                       Een verslag

Op donderdag 21 januari jl. heeft de Tweede Kamer het VN-Verdrag geratificeerd. Aan de hand van een aantal vragen verduidelijken we wat die ratificatie o.a. inhoudt.

  1. Nederland had dit verdrag toch al ondertekend, waarom dan nog ratificeren?

Ja, dat ondertekenen gebeurde op 3 maart 2007. Daarmee verplichtte lees verder in het verslag

100_pcg_logo-fc.jpg

Analyse van het Implementatieplan VN-Verdrag Handicap

Vooraf

Dit onderdeel van de Nieuwsbrief gaat over een ingewikkeld plan van de rijksoverheid. Het is bedoeld voor Zeeuwse raadsleden die moeten beslissen over de manier waarop hun gemeente met het VN-Verdrag aan de slag gaat. Maar ook voor iedereen die dat proces in de eigen gemeente met belangstelling volgt.

Op zoek naar het doel van het Implementatieplan lees verder..

 

100_pcg_logo-fc.jpg

Antwoord van twee Zeeuwse gemeentes op DOORLOPEND GESPREK

In dit bericht geven we het antwoord weer van de gemeentes Schouwen-Duiveland en Terneuzen op onze actie Dóórlopend gesprek (verder D.g.). Voordat we dat doen nog kort iets over de achtergrond van de actie.

Eén van de taken die de PCG Zeeland zich heeft gesteld, is het informeren van gemeentes over chronisch zieken en mensen met een beperking. Hoe beter wij gevoelens en ervaringen van deze groepen weten te vertolken, des te groter is de kans dat we bij de gemeentes gehoor vinden en ze in hun beleid metterdaad met onze achterban rekening houden.

Dan nu een samenvatting van de reacties van de 2 gemeentes.

  • De gemeente S-D. waardeert de resultaten van de actie D.g. en wil die (en ook toekomstige input van onze kant) meenemen bij de uitvoering van het programma Sociaal Domein. Dit programma moet uitmonden in de inclusieve samenleving. De gemeente zegt niet specifiek met het VN-Verdrag aan de slag te gaan.

Opmerking: PCG Zeeland vraagt zich af of dit laatste vol te houden is. Het VN-Verdrag bouwt nl. ook voort op een oud principe: “gelijke behandeling van gelijke gevallen en ongelijke behandeling naar de mate van ongelijkheid van de gevallen”. Het is aan ons die mate van ongelijkheid naar voren te brengen.

  • De gemeente Terneuzen ziet de actie D.g als een goede mogelijkheid met elkaar in gesprek te blijven. De resultaten van de actie zullen nu worden voorgelegd aan de ambtenaren die hebben te maken met de onderwerpen die in de actie aan de orde komen. De uitkomst daarvan wordt onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht en daarna wordt weer contact met ons opgenomen. Dat zal gebeuren in april. Positief vinden we ook de suggestie onze actie uit te breiden naar andere gemeentes.

Opmerking: PCG Zeeland kan niet anders dan tevreden zijn met wat de beide Zeeuwse gemeentes ons laten weten. Het gesprek gaat door, de mogelijkheid vanuit onze achterban inbreng te leveren blijft bestaan. Aan ons nu de opdracht ervoor te zorgen dat geen van beide stokt.

                                                           100_pcg_logo-fc.jpg

Verslag 14 nov. 2016

De PCG-najaarsbijeenkomst van 14 november jl. was voor ons aanleiding een vervolg-verslag op te stellen. Dat verslag moest het resultaat zijn van een uitnodiging aan de deelnemers thuis en later aan de lezers van de Nieuwsbrief: Ga nog eens wat dieper in op het onderwerp van die avond: het VN-Verdrag voor mensen met een handicap. Op 8 punten konden deelnemers commentaar geven, met het volgende in hun achterhoofd:  

  • U hoeft niet op elk van de 8 punten te reageren; ook als u dat op maar één punt zou doen, zijn we er blij mee.
  • U kunt op heel verschillende manieren reageren: door naar voren te brengen wat u weet over een bepaald onderwerp, door over eigen ervaringen te vertellen of door te verwijzen naar een informatie bron (artikel, boek, beleidstekst etc.).
  • PCG Zeeland zal met de resultaten een tekst opstellen waaraan Zeeuwse gemeenten wat hebben bij de uitvoering van het VN-Verdrag. Ambitieus? Mag het bij zo'n belangrijk onderwerp! 

Uiteindelijk reageerden 5 deelnemers en het resultaat van hun arbeid kunt u lezen door hier te klikken.

(Bereid u voor! Het kost wel even tijd alles te lezen)

                                                              100_pcg_logo-fc.jpg

Kennisdossier over het VN-Verdrag

 

Het project AVI (Aandacht voor Iedereen) heeft met het Kennisdossier nr.13 een belangrijk document uitgegeven over het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Belangrijkvoor de Adviesraden sociale domein (Wmo-raden), belangenorganisaties van chronisch zieken en mensen met een beperking én gemeenten. Partijen die volgens het document samen uitvoering moeten geven aan het VN-Verdrag. We vinden het om meer dan één reden voor hen belangrijk, geven nu er nu een aantal.

  • Het document laat zien wat de samenhang is tussen het VN-Verdrag en de decentrale wet- en regelgeving (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).
  • Het document geeft nadere informatie over onderwerpen uit het ratificatieproces die tot nu toe in publicaties erover wat weinig uit de verf kwamen bv. het door staatssecretaris van Rijn al in 2015 naar de Tweede Kamer gestuurde Plan van Aanpak (eerst vooral een visiestuk dat nu moet worden geconcretiseerd), de Algemene Maatregel van Bestuur waaraan nu wordt gewerkt, over algemene maatregelen die organisaties en ondernemers moeten nemen om te voldoen aan de eisen van toegankelijkheid, wat ervan gemeenten wordt verwacht t.a.v. de uitvoering van het Verdrag.
  • Het document geeft een aanzet, maar toch ook voorbeelden, hoe gemeenten samen met de adviesraden sociale domein en belangenorganisaties aan de uitvoering van het VN-Verdrag kunnen werken.
  • Het document biedt de mogelijkheid naar vele andere documenten te gaan, bv. naar het al genoemde Plan van Aanpak, Kameramendementen, het eindrapport over een Toegankelijk Ameland en het VN-Verdrag zelf.

Het is een te rijk en omvangrijk document om het hier samen te vatten. U moet het zelf lezen!

Document Kennisdossier VN-Verdrag Handicap

PCG Zeeland zal het zeker gebruiken in haar voorbereiding op de najaarsvergadering van 14 november a.s., waartoe ook behoort een overleg met de heer Van den Bos (wethouder Schouwen-Duiveland) en de heer Liefting (wethouder Terneuzen). 

                                                            100_pcg_logo-fc.jpg

16 belangrijke punten voor de invoering van het VN-VERDRAG Handicap

Op 31 oktober bood het College voor de rechten van de mens aan het ministerie van VWS 16 punten aan, die het College belangrijk vond voor invoering van het VN-Verdrag inzake mensen met een handicap. Je bent geneigd te zeggen: Een advies aan het ministerie, aan staatssecretaris Van Rijn, wat moet ik ermee? Als je ze echter even op je laat inwerken, merk je dat je een aantal ervan gemakkelijk wat concreter kunt maken, naar de eigen situatie kunt vertalen.

Hier komen ze:

Toegankelijkheid

1. Zorg voor bewustwording over toegankelijkheid in de fysieke en de digitale omgeving bij opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en controleurs. Ga daarbij uit van het principe design for all.

2. Houd rekening met de breedte van het begrip ‘toegankelijkheid’. Het gaat niet alleen om fysieke beperkingen maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen.

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

3. Bevorder zelfstandig wonen, ook voor mensen in een zorginstelling, zodat voldoende recht wordt gedaan aan de autonomie van personen met een beperking.

4. Stimuleer dat woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor mensen met een beperking.

5. Zorg ervoor dat bij zelfstandig wonen tegemoet wordt gekomen aan de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning van mensen met een beperking.

Onderwijs

6. Onderzoek wat er nodig is om van Passend Onderwijs, inclusief onderwijs te maken. Gebruik General Comment no.4  van het CRPD Comité bij beleid en regelgeving.

7. Neem concrete maatregelen om thuiszitters weer het onderwijs in te krijgen.

8. Zorg dat de wens van het kind uitgangspunt is bij het te volgen onderwijs.

9. Zorg in docentenopleidingen voor het reguliere onderwijs voor kennis over onderwijs aan leerlingen met beperkingen.

Werk

10. Zorg ervoor dat werk voor mensen met een beperking lonend, relevant en duurzaam is. Voer de Participatiewet zodanig uit dat er ruimte bestaat voor individuele benaderingen.

11. Maak het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om mensen met een beperking duurzaam aan te nemen: voor langere tijd en met de juiste benodigdheden.

12. Maak gebruik van goede voorbeelden van werkgevers die erin slagen om mensen met een beperking binnen te halen en te behouden.

Algemeen

13. Betrek mensen met een beperking op alle niveaus bij besluitvorming.

14. Geef mensen met een beperking voorlichting over mogelijkheden om misstanden aan de kaak te stellen en faciliteer klachtinstanties om hun werk adequaat te verrichten.

15. Verzamel gegevens over structuren, processen en uitkomsten van beleid die mensen met een beperking aangaan. Pas beleid en wetgeving waar nodig aan.

16. Betrek alle ministeries bij de implementatie van het VN-verdrag.

 

En ja, daar gaat het tenslotte om: Het College dringt er bij VWS op aan met behulp van dit zestien puntenplan ervoor te zorgen mensen met een beperking onbelemmerd mee kunnen doen aan de samenleving. Het College voor de rechten van de mens moet er o.a. op toezien dat het VN-Verdrag goed wordt uitgevoerd.

                                                            100_pcg_logo-fc.jpg

VN-Verdrag mensen met een beperking en chronisch zieken

Op donderdag 21 januari jl. nam de Tweede Kamer met algemene stemmen de Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. Daarmee kwam de ratificering van het VN-Verdrag een stuk dichterbij. De wet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer en moet 1 januari 2017 in werking treden. PCG Zeeland is van plan eraan veel aandacht te schenken in haar programma en activiteiten van dit jaar. Ze doet dit o.m. door het organiseren van een tweetal bijeenkomsten over de wet en de gevolgen ervan.

Eerst nu een verslag over de gang van zaken in de Tweede Kamer rond en op 21 januari jl. Klik daarvoor op hier.