PCG NR. 41 april 2019

PCG-Nieuwsbrief nr. 41                         april 2019

Nieuwe start!

Nog maar enkele weken geleden ontving u onze februaribrief. We vertelden daarin dat de stichtingen Zeehospitium Zonneveld, Social Delta Zeeland en de Walcherse Godshuizen de PCG Zeeland financieel willen steunen in de komende jaren: de beide eerste voor vier jaar, de laatste voor 1 jaar.

In deze brief vertellen we u wat we met de verworven ondersteuning in de komende jaren willen doen. Bijzondere aandacht vragen we voor het onderdeel Speerpunten. Daarin geven we de achtergronden weer bij onze belangrijkste doelen: waarom juist aan de hier genoemde onderwerpen zoveel aandacht geschonken?

Nieuwsbrief nr. 40 was voor enkelen van u al aanleiding ons te feliciteren met het feit dat ons werk kan doorgaan. Het deed ons goed. Kritische opmerkingen bij deze Nieuwsbrief vol plannen zullen we ook in dankbaarheid aanvaarden.

Wat we over 4 jaar bereikt willen hebben

Hieronder geven we kort aan wat we met het geld dat de sponsors ons hebben toevertrouwd bereikt willen hebben. We realiseren ons dat het heel veel is, maar er is ook heel veel te doen. Voor chronisch zieken en mensen met een beperking en voor de samenleving als geheel. PCG Zeeland is geen club van wereldverbeteraars, onze bestuursleden zetten er zich voor in de wereld om hen heen ietsje beter te maken, door te doen wat hun handen vinden om te doen.

Het overzicht, beoogde resultaten na 4 jaar

 • De PCG Zeeland heeft een gezonde financiële basis met inkomsten van provincie, Zeeuwse gemeenten, sponsoren en schenkingen van achterbanleden;

 • Provincie en gemeenten betalen een bijdrage voor door onze stichting verrichte substantiële werkzaamheden;

 • De PCG Zeeland heeft een krachtig bestuur van 7 leden van wie tenminste 5 leden uitvoerende taken op zich willen nemen; zij worden daarbij geholpen door een aantal ervaringsdeskundigen uit de achterban van de stichting;

 • De PCG Zeeland heeft zich ontwikkeld tot een aanspreekpunt voor organisaties van chronisch zieken en mensen met een beperking, alsook voor individuele personen die tot de achterban van deze organisaties behoren.

 • Per jaar hebben zich gemiddeld 5 mensen gewend tot de PCG Zeeland met een klacht over de uitvoering van een wettelijke regeling binnen het sociale domein;

 • De PCG Zeeland heeft een overlegstructuur opgebouwd met zoveel mogelijk WMO-adviesraden van de Zeeuwse gemeenten en ondersteunt langs deze weg het beleid van die gemeenten;

 • De PCG Zeeland heeft in tenminste 2 Zeeuwse gemeenten meegewerkt aan een website Toegankelijkheid naar het voorbeeld van de gemeente Schouwen-Duiveland of naar een voorbeeld van elders;

 • De PCG Zeeland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewustwordingsproces waar de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap om vraagt;

 • De PCG Zeeland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van OV en WMO-vervoer in het algemeen en aan integratie van beide vervoersvormen in het bijzonder;

 • Nieuwsbrieven en vooral website van de PCG Zeeland zijn toegankelijker, informatiever en aantrekkelijker geworden;

 • De samenwerking met de stichting Zeehospitium Zonneveld en de stichting Social Delta Zeeland wordt door deze stichtingen als zinvol ervaren en heeft voor de PCG Zeeland geleid tot een belangrijke netwerkuitbreiding.

 

Speerpunten

 • Van overbruggingskrediet naar financiële zelfstandigheid

Het geld dat de sponsoren ons hebben toegekend, is benoemd als overbrugging naar een situatie waarbij onze stichting in staat is zelf voor de benodigde inkomsten te zorgen. Niet alleen provincie en gemeenten, ook maatschappelijke organisaties, particulieren en leden van onze achterban willen we ervan overtuigen dat we meer zijn dat belangenbehartiger van een beperkte groep mensen, dat we het welzijn van de samenleving als geheel beogen. We moeten het wel zo doen dat de beperkte mens en de chronisch zieke duidelijk zichtbaar blijft als ons vertrekpunt. Belangrijk is dat we het niet bij mooie woorden laten, maar laten zien dat we actief aan die financiële zelfstandigheid werken, zoals we dat nu hebben gedaan naar onze drie sponsoren.

 • Bestuursuitbreiding

Het huidige PCG-bestuur is te klein en te kwetsbaar. Het bestaat uit 5 leden en dat moeten er volgens de statuten 7 zijn. De kwetsbaarheid kwam meer dan eens aan het licht toen enkele leden in de afgelopen jaren met ernstige ziektes kregen te maken.

We hebben ons in de afgelopen jaren misschien te veel laten leiden door de ontmoedigende ervaring dat mensen die je graag in het bestuur zag opgenomen, het al zo druk hebben. Ook in deze kwestie zullen we ons actiever moeten opstellen, maar ervaringsdeskundigheid verliezen we niet uit het oog. We hopen u gauw te laten weten hoe succesvol onze nieuwe aanpak is.

 • Activering van de achterban

Dit punt is niet los te zien van het vorige. Hoeveel gedrevenheid en deskundigheid er in ons bestuur ook aanwezig is, het zal te weinig uithalen als we er niet in slagen aan de leden van onze achterban duidelijk te maken dat hun meedoen, het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid onmisbaar zijn voor wat we als bestuur willen bereiken.

Dít moeten we dus niet doen: alleen maar roepen dat mensen moeten meedoen. Wel: aangeven hoe ze zich voor onze organisatie, voor zich zelf of voor hun beperkte of zieke medemens kunnen inzetten. Onze goede wil moet ergens beginnen. Daarom vindt u verder op in deze brief de inbreng van een achterbanlid dat al meer dan eens informatie, van belang voor een grotere groep mensen, ter verspreiding heeft aangeboden!

 • Waar kunnen “vastlopers” nog terecht?

Waarschijnlijk zal wel nooit precies duidelijk worden waarom Klaverblad Zeeland van de provincie Zeeland moest verdwijnen. Feit is wel dat met die teloorgang ook een belangrijk laagdrempelig steunpunt verloren ging voor wie vastliep in de wereld van zorg, wonen, werk en welzijn. Dat is tenminste de ervaring van de PCG Zeeland. We hebben in de afgelopen jaren geprobeerd zulke “vastlopers” op te vangen. Daarbij ervaren hoe moeilijk dat is , hoeveel tijd het vraagt. Toch zullen we er mee doorgaan, gebruikmakend van ons netwerk dat we graag zien groeien.

 • Sponsoren meer dan alleen geldschieters

Wij zijn onze sponsoren allereerst dankbaar voor het feit dat wij dankzij hen ons werk kunnen voortzetten. Toch denken we dat ons contact nóg een belangrijk voordeel heeft: de uitbreiding van de netwerken van zowel hun organisatie als die van ons. Zo kan het Zeehospitium Zonneveld ervoor zorgen dat wij meer zicht krijgen op behoeften en zorgen in de wereld van mensen met een beperking onder de 18 jaar. Onzerzijds kunnen wij in een of meer jaarlijkse bijeenkomsten aandacht vragen voor die artikelen van het VN-Verdrag waarin het over de rechten van jongeren met een beperking gaat. Dat zijn niet de gemakkelijkste artikelen, als het gaat om het verkrijgen van draagvlak in de samenleving.

De stichting Social Delta Zeeland is voornemens in het najaar op een symposium aandacht te vragen voor de vraag hoe het staat met de cliëntondersteuning in Zeeland. Ook de PCG zal aan dat symposium een bijdrage leveren. 

Voor het Zeehospitium, de SSDZ en de Walcherse Godshuizen geldt in het algemeen dat zij de PCG Zeeland kunnen gebruiken om aandacht te vragen voor hun werk.

 • Vervoer

De PCG Zeeland heeft zich in de afgelopen jaren intensief bemoeid met het WMO-vervoer in de Oosterschelderegio. Het wordt nu tijd deze vervoersvorm van heel Zeeland nader onder de loep te nemen en de tarieven van de verschillende regio’s te vergelijken.

Ons pilot-voorstel voor de integratie van Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen vraagt om een nieuwe impuls, nu de provincie zowel als de gemeenten in die regio lijken stilgevallen.

 • VN-Verdrag-Handicap

Het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap heeft in de afgelopen maanden heel veel van onze inzet gevraagd. In de volgende Nieuwsbrief hopen we u meer te vertellen over de ontwikkelingen binnen de gemeenten Vlissingen en Zierikzee. Dit speerpunt zal nog jaren het hart van ons werk vormen: omdat mensen met een beperking en chronisch zieken erin de volle aandacht krijgen, niet als groep aan de zijlijn, maar als groep die (met alle rechten en plichten) er in de samenleving helemaal bij hoort. Voor de stichting Zeehospitium Zonneveld en voor de stichting Social Delta Zeeland is het belangrijk dat we de ontwikkeling naar de inclusieve samenleving monitoren.

 

Inhoud van het VN-Verdrag nader beschreven

Aan de hand van de Rapportage van het College voor de rechten van de mens (verschenen in december 2018) heb ik als PCG-bestuurslid een overzicht gemaakt waarin wat concreter wordt aangegeven wat de inhoud zou kunnen zijn van de verschillende artikelen van het VN-Verdrag Handicap. Ik zeg heel bewust “zou kunnen zijn” want volledig is het zeker nog niet. Toch zou het belangenbehartigers van mensen met een beperking en chronisch zieken, raadsleden en Colleges van B&W kunnen helpen meer zicht te krijgen op wat er moet gebeuren bij de uitvoering van het genoemde Verdrag. Wie voor het overzicht belangstelling heeft, kan het aanvragen telefonisch (0118-628628) of per mail (info@pcgzeeland.nl).

Achterban laat van zich horen!

Het is niet voor het eerst dat achterbanlid Alex Soplantila laat merken dat het werk wat wij doen hem ter harte gaat en, meer dan dat, dat hij zijn bijdragen eraan wil leveren. Dit keer ontvingen wij van hem enkele “nieuwsberichten” die we graag in deze brief opnemen.

Het eerste heeft heel direct te maken met het VN-Verdrag. Het gaat over mensen met een visuele beperking die op 23 mei a.s. bij de Europese verkiezingen zelfstandig kunnen stemmen. Lees eerst zelf het bericht m.b.v. de volgende link:

https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen/ 

Dat zij dit in slechts een beperkt aantal plaatsen kunnen doen, zegt ook iets over de manier waarop het Verdrag kan worden uitgevoerd: niet alles hoeft in één keer voor elkaar te zijn! Redelijkheid en geleidelijkheid moeten bij die uitvoering in acht worden genomen.

De kop van een tweede artikel, verschenen in de PZC van 24 april jl. roept misschien op het eerste gezicht wat vragen op: Chronisch zieken op Schouwen leveren geld in ten gunste van ouders met schoolgaande kinderen.

Chronisch zieken weer de pineut? Wij lezen die kop en wat erop volgt anders. Immers, het Nibud prijst het beleid t.a.v. mensen met een minimum inkomen van de gemeente Schouwen-Duiveland, iets wat ook de PCG in het verleden heeft gedaan. Lees het bericht door op deze link te klikken:

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/chronisch-zieken-op-schouwen-leveren-geld-in-ten-gunste-van-ouders-met-schoolgaande-kinderen~aaa396ee/

U denkt er misschien anders over, maar wat wij bijzonder waarderen in het besluit van het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland is, dat het chronisch zieke mensen niet als aparte groep beschouwt die op grond van ziekte voorrang krijgt boven andere groepen. Het gemeentebestuur heeft serieus gewikt en gewogen om tot de conclusie te komen dat ouders met een minimum inkomen en veel kostende schoolgaande kinderen eerder in aanmerking komen voor ondersteuning dan chronisch zieken voor wie al verschillende vormen van ondersteuning bestaan.

Dit is volgens ons helemaal in de geest van het VN-Verdrag handicap. 

 

OPROEP

 

PCG Zeeland voert dit jaar een project uit waarin aandacht wordt gevraagd voor chronisch zieken op Walcheren (maar eigenlijk in heel Zeeland). Kern van het project: PCG Zeeland wil graag contactpunt zijn voor zoveel mogelijk mensen die tot deze groep behoren. En dan niet alleen vanwege hun chronisch ziek-zijn, maar ook vanwege andere problemen die dat met zich brengt: op het werk, in het vervoer, bij het zoeken van een goede woning en bij het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Wij vertellen in de juni-Nieuwsbrief meer over dit project. Dit keer vragen we iedereen die chronisch ziek is zich bij ons te melden (naam, adres, telefoon en/of e-mailadres), zodat we hen persoonlijk op de hoogte kunnen houden van de vorderingen van ons project.

Mocht u mensen kennen die chronisch ziek zijn, maar misschien deze Nieuwsbrief niet lezen, spoor hen dan aan zich bij ons te melden. (secretariaat 0118-628628, e-mail info@pcgzeeland.nl)  

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op deze link te klikken. U komt dan in ons contactformulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.