PCG NR. 39 december 2018

PCG-Nieuwsbrief nr. 39                         december 2018

 

Gemengde gevoelens

Een korte weergave van wat we als organisatie de laatste maanden deden, begint met een beschrijving van wat we zien als uitvloeisels van de PCG-najaarsvergadering op 24 september jl.

Daarna volgt een onderwerp dat ons vooral heeft bezig gehouden. Eigenlijk meer dan ons lief is, omdat het niet ons echte werk is: onze inzet voor het behoud van financiën om dat echte werk te kunnen voortzetten.

Tot slot beschrijven we hoe we met dat laatste werk zijn verder gegaan. Alsof er niets is gebeurd. Alsof er geen eind aan kan komen. Terwijl we toch met gemengde gevoelens terug- en vooruitkijken.

100_pcg_logo_fc.jpg

Vervolg van de PCG-najaarsbijeenkomst van 24 september jl.

Een beknopt overzicht, de informatie behoeft volgens ons geen toelichting.

In onze najaarsbijeenkomst vertelde de Vlissingse wethouder Albert Vader hoe zijn gemeente het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat uitvoering. Uit zijn inleiding werd ons al duidelijk dat het gemeentebestuur het, als A-12 gemeente, moeilijk heeft met die opdracht. In ieder geval met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de uitvoering van het Verdrag. Uit informatie die we van onze Vlissingse achterban ontvingen, bleek dat daarvoor op de korte termijn geen geld beschikbaar is. We schreven daarom op 31 oktober een brief aan het College waarin we verwezen naar een aangenomen amendement van de Tweede Kamerleden Van der Staaij en Bergkamp, waarin de verplichting tot het opstellen van zo’n Plan is vastgelegd. Tot op heden ontvingen we op de brief geen reactie.

Tijdens de inspreek-mogelijkheid in de raadsvergadering van 8 november jl. verwezen we opnieuw naar het hiervoor genoemde amendement. Ook deden we een globale suggestie voor het opstellen van een Plan van Aanpak die niet heel veel geld hoeft te kosten. De inspreektekst is te vinden op onze website (http://www.pcgzeeland.nl/actueel/vnverdragvoormensenmeteenbeperking/)

Noch van het College noch vanuit de raad ontvingen wij tot nu toe een reactie op deze tekst.

Samen met het bestuur van de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren schreven we op 27 november jl. een brief aan de minister van VWS, de heer Hugo de Jonge. We geven erin aan waarom we het opstellen van een Plan van Aanpak voor ons een essentieel onderdeel is van de uitvoering van het VN-Verdrag. U kunt de brief lezen op onze website:

http://www.pcgzeeland.nl/actueel/vnverdragvoormensenmeteenbeperking

Tot slot. De PCG Zeeland is nog altijd bereid samen met de Stichting WGW en de Wmo-adviesraad van Vlissingen te werken aan een Plan van Aanpak voor die gemeente.

 100_pcg_logo_fc.jpg

De toekomst van PCG Zeeland

Al 2 jaar is de PCG Zeeland bezig inkomsten te verwerven teneinde ook in de komende jaren haar werk te kunnen voorzetten. In ons denken heeft zich echter een belangrijke wijziging voltrokken. Ze heeft vooral te maken met het feit dat er steeds meer werk op ons af komt: werk dat voortkomt uit individuele vragen uit de  achterban, uit verzoeken van gemeenten en uit provinciale en landelijke ontwikkelingen waaraan we, naar we menen, niet kunnen voorbijgaan.

Als wij ons werk voortzetten dan doen we dat voor minimaal vier jaar. Daarvoor hebben we financiële toezeggingen nodig van €. 12.000. Dat is het bedrag waarmee we 4 jaar lang ons huidige werk kunnen voortzetten. Daarin is ook begrepen wat er in afgelopen jaren plaatsvond, dat een aantal gemeenten ons in natura ondersteunde, dwz. dat ze de kosten van onze bijeenkomsten voor hun rekening namen.

Aan een aantal fondsen hebben we nu eerst gevraagd om een substantiële bijdrage om aan die €.12.000 te komen. Concrete toezeggingen hebben we nog niet. Zonder hoop zijn we evenmin. We verwachten daarover aan het begin van het nieuwe jaar meer duidelijkheid te krijgen. We zullen dan een overzicht publiceren op onze website, daarmee niet wachten tot de volgende Nieuwsbrief.

Als die duidelijkheid er is vragen we, op advies van het College van Zorg en Welzijn, aan de aantal afzonderlijke gemeenten en aan de provincie Zeeland het resterend gat te dichten. We zijn nog altijd van mening dat die instanties eigenlijk de eerst aangewezene zijn om ons werk te ondersteunen. Een standpunt dat wij meer dan eens in onze Nieuwsbrieven aan hen en aan onze achterban hebben voorgehouden. Voorbeelden van de brieven aan gemeenten  en provincie zullen we tegelijk met het overzicht van de uit fondsen verkregen gelden op onze website zetten. Houd die daarom in de eerste maand van het volgend jaar in  de gaten!

 100_pcg_logo_fc.jpg

Werk waarmee we bezig zijn

  • PCG Pilot-voorstel voor Zeeuws-Vlaanderen

We zijn blij dat de Zeeuws-Vlaamse Wijk- en dorpsraden aandacht hebben gevraagd voor het Pilot-voorstel m.b.t. de vervoerssituatie van hun regio. Hoe ze dat deden blijkt o.m. uit het verslag van de bijeenkomst van de raden, gehouden op 31 oktober jl. in IJzendijke. U kunt hier het verslag van  die bijeenkomst lezen. De Wijk- en dorpsraden zijn bezig een  advies uit te brengen aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, over de manier waarop de algehele vervoerssituatie in hun regio kan worden verbeterd

Intussen hebben bestuursleden van de PCG aan wethouder Ben van Assche van Terneuzen, vertegenwoordiger van ook de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het Pilot-voorstel mogen toelichten.

  • Schouwen-Duiveland en het VN-Verdrag Handicap

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft PCG Zeeland gevraagd haar te adviseren bij het opstellen van een Plan van Aanpak. Een eerste gesprek en informatie-uitwisseling hebben plaatsgevonden. De PCG-bestuurders hebben aangedrongen voort te bouwen op datgene waarmee de gemeente al bezig is. Ook zouden ze graag zien dat aansluiting wordt gezocht bij andere Zeeuwse gemeenten die aan een dergelijk Plan werken.

  • Klachten

Het is zeker geen regen van klachten die het PCG-bestuur ontvangt, maar van tijd tot tijd komen ze toch binnen. Het bestuur neemt die zeer serieus.

  • Contact met Wmo-raden

Wat in de gemeente Vlissingen is gebeurd, heeft ons nog weer eens geleerd dat het belangrijk kan zijn samen op te trekken met de Wmo-raad van een gemeente. Eenvoudig en vanzelfsprekend is dat allerminst: de taken van de ene en de andere partij vallen niet één op één samen. De PCG probeert nu in elke raad een aanspreekpunt te vinden voor het geval er zaken van chronisch zieken en mensen met een beperking spelen. Het initiatief om contact met elkaar te zoeken kan uitgaan van ons zowel als van de persoon die ons aanspreekpunt is. 

 100_pcg_logo_fc.jpg

Berichten uit de media

  • Toegankelijkheid vooral een kwestie van ‘HOE’

Otwin van Dijk, tot voor enkele jaren terug Tweede Kamerlid, maakte zich in die functie sterk voor de ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Thans is hij burgemeester van de Oude IJsselstreek in de Achterhoek. We vonden in een magazine Dedicon een interview met hem over hoe gemeenten kunnen werken aan toegankelijkheid in zo breed mogelijke zin. Lees het interview:

http://inspiratie.dedicon.nl/toegankelijke-gemeenten/interview-otwin-van-dijk/

  • Gesteggel over “een schoon huis’’

Al enige jaren ruziën burgers en gemeenten over de vraag op welke ondersteuning burgers recht hebben wanneer ze bij hun gemeente een verzoek voor huishoudelijke hulp indienen. Moet de gemeente de aanvrager een aantal uren toekennen of mag zij haar aanbod baseren op het resultaat “een schoon huis”? Dat laatste deed de gemeente Steenbergen. Wanneer zij had vastgesteld dat de aanvrager recht had op huishoudelijke hulp, sloot ze een leveringsovereenkomst met een zorgaanbieder. Die moest in de overeenkomst per vertrek aangeven hoe hij dacht te voldoen aan het criterium ‘een schoon huis’. Deze handelwijze heeft de Centrale Raad van Beroep, waarvan de uitspraak bindend is, nu dus afgekeurd. De gemeente moet altijd, behalve uren toekennen, ook deugdelijk onderzoek doen naar wat de aanvrager nodig heeft.

Al met al een ingewikkelde kwestie, na te lezen in een blog van Tim Robbe

(https://www.gemeente.nu/blog/gemeenten-moeten-aan-de-bak-na-wmo-uitspraak/)

Over hetzelfde onderwerp gaat een deel van de nieuwsbrief van Ieder(in) van 20 december jl. Hier is de link om er naar toe te gaan:

https://iederin.nl/nieuws/18378/wijs-uw-gemeente-op-risico-s-van-resultaatgericht-indiceren/

We blijven het jammer vinden dat een beroepszaak nodig is om de burger te geven wat hem of haar bij het in werking treden van de WMO werd beloofd: een gemeente die dicht bij is en die niet op afstand beslissingen neemt.

  • Abonnementstarief WMO

Goed nieuws voor mensen met hoge zorgkosten!

Zie : https://iederin.nl/nieuws/18393/180-000-huishoudens-gebaat-bij-abonnementstarief-wmo/

 

Het bestuur van de PCG Zeeland wenst u allen een gelukkig

2019

 

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op deze link te klikken. U komt dan in ons contactformulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.