PGC NR.38 oktober 2018

PCG-Nieuwsbrief nr. 38                         oktober 2018

Roerige tijden

Bladerend in oude notulen en Nieuwsbrieven valt het me op dat het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap, het Verdrag zoals we het verder kort noemen, toch wel een definitieve ombuiging geeft te zien in datgene waarmee de PCG bezig is. Natuurlijk staan chronisch zieken en mensen met een beperking centraal in wat we doen, maar toch wat anders dan in de eerste jaren van ons bestaan. Het Verdrag dwingt ons ertoe hen te zien als mensen midden in de samenleving, niet aan de rand ervan en zeker niet daarbuiten. Het neemt niet weg dat we soms nadrukkelijk de schijnwerper op hen richten om het bijzondere van hun leven en positie in de samenleving te belichten. We hopen dat die tweeërlei benadering ook in deze Nieuwsbrief weer zichtbaar zal zijn.

Soms hebben we onze omgeving niet mee, wanneer die nog denkt in termen van de oude situatie waarbij mensen met een beperking worden gezien als een aparte groep, waarvoor activiteiten worden gevraagd die speciaal op die groep zijn gericht. Voor die activiteiten wordt subsidie beschikbaar gesteld, niet voor wat je doet om de groep een zo volwaardig mogelijke plaats in de samenleving te geven.

En zo schrijven we ons als vanzelf naar roerige tijden. Deze Nieuwsbrief maakt het hopelijk nog weer eens duidelijk: er is zoveel werk dat onze handen vinden om te doen, en tegelijkertijd worden we gedwongen ons bezig te houden met het verwerven van een financiële basis voor 2019 (en als het kan voor de jaren die erop volgen), een beklemmende bezigheid.

Het voortbestaan van de PCG beweegt zich in de richting van een einde-jaarsclimax.

100_pcg_logo_fc.jpg

In gesprek met het ADRZ

Klachten over de regeling dat patiënten van het ADRZ met de auto niet meer afgezet mogen worden voor de hoofdingang van het ziekenhuis, waren aanleiding voor een gesprek tussen de Raad van Bestuur en twee leden van het PCG-bestuur over deze kwestie. Hieronder staan de voorlopige uitkomsten ervan, waaruit blijkt dat van PCG-zijde nog een aantal andere zaken naar voren werd gebracht.

 • De PCG-vertegenwoordigers erkennen dat de oude regeling tot gevaarlijke situaties kon leiden en daarom terecht herzien is.
 • Op 22 september 2016 zegde de Raad van Bestuur toe dat mensen met een beperking of chronische ziekte, die moeite hebben met het bedienen van de slagboom bij de ingang van het ADRZ-terrein, bijvoorbeeld omdat ze rijden in een hoge bus, in aanmerking komen voor een geregistreerd kenteken. Dit zorgt ervoor dat de slagboom bij het aankomen rijden automatisch wordt geopend. Om in aanmerking te komen voor deze kentekenherkenning, kunt u een verzoek indienen bij mevrouw Renske van Ewijk (r.vanewijk@adrz.nl).
 • Ernstig zieke mensen (bv. patiënten die komen voor een nierdialyse, chemokuur of lijden aan COPD) kunnen via de behandelend arts een pasje krijgen, dat hen toestaat tot aan de ingang van het ziekenhuis te worden gebracht; als zij zelf rijden, mogen zij hun auto langs het perkje in het midden laten staan.
 • De wachtplaats bij de rolstoelen, waar patiënten door service-medewerkers worden opgehaald, zal beter tegen wind en regen beschut worden gemaakt.
 • Door uitbreiding van het aantal servicemedewerkers hoopt het ziekenhuis het daar moeten wachten te beperken; zou de opvang toch te weinig soepel verlopen, dan overweegt het ziekenhuis plaatsing van een intercompaal.
 • Een lage betaalautomaat plaatsen voor mensen in een rolstoel zou 30.000 euro kosten: een wel erg hoog bedrag, vindt ook de PCG; nagegaan wordt nog of een plateau met oprit een alternatief zou kunnen zijn.
 • Om patiënten en hun familieleden te verzekeren van een zo cliëntvriendelijk mogelijke benadering, biedt het ziekenhuis zijn servicemedewerkers een cursus aan.
 • Over het algemeen zijn de balies in het ziekenhuis te hoog voor rolstoelgebruikers; het ziekenhuis ziet erop toe dat waar mogelijk van een lage balie gebruik wordt gemaakt; bij de herinrichting van het laboratorium zal hieraan in ieder geval aandacht worden geschonken
 • Bij VISIO zal advies worden ingewonnen over eventuele aanpassingen voor blinden en slechtzienden.
 • Bij de wachtruimtes in het ziekenhuis zal gekeken worden of er voldoende ruimte is voor rolstoelgebruikers.
 • In overleg met de taxibedrijven wordt nagegaan of tegen redelijke kosten plaatsing van een digitaal informatiebord in de hal mogelijk is. Op het bord is te lezen hoe lang het duurt voor een taxi arriveert.

Tot slot, het voorafgaande laat zien dat dit een voorlopige lijst van afspraken is. Zodra de lijst definitief is, nemen we die opnieuw op in onze PCG-Nieuwsbrief. De PCG heeft het overleg met de Raad van Bestuur tot nu toe als plezierig ervaren en hoopt dat haar inzet de patiënten ten goede zal komen.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op bovenstaande, neem dan contact op met het PCG-secretariaat.

 

100_pcg_logo_fc.jpg

PCG-najaarsvergadering: 1. overzicht

 

Op maandag 24 september heeft de PCG Zeeland in het stadhuis van Vlissingen haar najaarsbijeenkomst gehouden. Het centrale onderdeel van de avond was de inleiding van Marijke Hempenius, programma-manager Wonen en Leven bij de landelijke organisatie Ieder(in), de vroegere Chronisch zieken en Gehandicaptenraad. Zij vertelde hoe op dit moment gewerkt wordt aan de uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap: landelijk en lokaal (op die lokale uitvoering legde zij de nadruk). Mevr. Hempenius deed dat aan de hand van een aantal dia’s, waarnaar u hier nog eens kunt kijken.

Omdat wij deze avond voor het eerst met een schrijftolk werkten, kunnen wij u ook verwijzen naar het verslag van haar inleiding.

In dit uitvoerige verslag (waarvoor hartelijk dank aan schrijftolk Davy de Bruijn) vindt u nog 3 andere onderdelen van het programma: het verhaal van Sabine van Zaltbommel, de reactie van de heer Vader en die van de heer Van der Reest.

Sabine is ervaringsdeskundige en zij vertelde aan het begin van de avond en direct na de pauze wat zij verwacht van het VN-Verdrag.

De heren Vader en Van der Reest zijn wethouder in resp. Vlissingen en  Goes. Zij reageerden op de inleiding van Marijke Hempenius.  

Helaas ontbreekt nog één onderdeel van het verslag. Dat is het slot van de discussie die plaatsvond na de inleiding van de heer Van der Reest. De schrijftolk was op een zeker moment te vermoeid om haar werk nog langer te kunnen voortzetten. Weliswaar heeft een van de PCG-bestuursleden die discussie opgenomen met zijn telefoon, maar het uitwerken ervan vraagt veel tijd. Zodra dit ontbrekende deel klaar is, vullen we het verslag dat er nu ligt, aan.

 

100_pcg_logo_fc.jpg

PCG-najaarsvergadering: 2. Hoe nu verder?

Al snel na de bijeenkomst van 24 september heeft het PCG-bestuur zich afgevraagd hoe een vervolg te geven aan wat op die avond naar voren is gebracht. Ook in andere delen van Zeeland zo’n avond organiseren? Met de twee gemeenten die ons informeerden over “hun” uitvoering verder in gesprek proberen te gaan? Op zoek gaan naar goede voorbeelden voor de problemen die de inleiders schetsten? Het kiezen van een eerste vervolgactiviteit werd ons niet moeilijk gemaakt, maar dat stemde ons juist niet vrolijk.

Enkele burgers uit de gemeente Vlissingen attendeerden er ons op, dat de gemeente in haar programma-begroting voor de komende jaren o.m. zegt het Plan van Aanpak voor mensen met een beperking niet te kunnen uitvoeren. We hebben het college laten weten dat het daartoe verplicht is, op grond van een amendement van de Tweede Kamerleden Van der Staaij en Bergkamp, aangenomen op 21 januari 2016. Daarmee is voor ons de kous niet af. Op onze najaarsbijeenkomst liet wethouder Vader van Vlissingen al doorschemeren dat zijn gemeente het financieel niet gemakkelijk heeft. PCG Zeeland zal nu op 8 november a.s. het inspreekrecht gebruiken om duidelijk te maken dat uitvoering van het VN-Verdrag niet allereerst een kwestie is van het beschikken over veel geld. Wij hopen in een gesprek met leden van het college en van de WMO-Adviesraad duidelijk te maken dat ook zonder dat aan de uitvoering van het verdrag kan worden gewerkt.

 

Wij zullen na 8 november de inspreektekst op onze website zetten (VN verdrag voor mensen met een beperking van de pag. Actueel).

100_pcg_logo_fc.jpg 

PCG-najaarsvergadering:

3. Brengt ze de inclusieve samenleving dichterbij?

 

Wat aanvankelijk was bedoeld als en stukje op persoonlijke titel, is uit-eindelijk geworden tot een tekst waarvan het PCG-bestuur zegt: Hier staan wij achter. Het gaat over een onderwerp dat ons in de bestuursvergaderingen al dikwijls heeft bezig gehouden, over de mensen die centraal staan in het VN-Verdrag handicap. Op meer dan één plaats zegt het Verdrag dat zij betrokken moeten worden bij de uitvoering van het Verdrag; dat zij, de personen met een handicap dus,  “in de gelegenheid moeten worden gesteld actief betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s…” Een dia van mevrouw Hempenius vatte het kernachtig samen: Niets over ons, zonder ons. Klinkt mooi, maar wat droeg onze bijeenkomst ertoe bij?

 

Sabine heeft mogen zeggen wat ze van het VN-Verdrag verwacht, maar tot een gesprek met haar kwam het nauwelijks. Dat gesprek moet ook elders worden gevoerd: bij haar thuis, in de kamer van ambtenaren, van een wethouder of in de gemeenteraadsvergadering. Heel even stipte de Vlissingse wethouder een probleem aan dat zich in zo’n gesprek kan voordoen. Sabine mag zeggen wat ze verwacht van het Verdrag, maar ze loopt ook aan tegen formele zaken. Anders gezegd: niet alles kan! Redelijkheid en geleidelijkheid, het zijn woorden die tijdens het ratificatieproces regelmatig vielen en die ook de uitvoeringsregels haalden. Het geheel van die regels vormt een kader waarbinnen het VN-Verdrag moet worden uitgevoerd.

Die regels vormen de werkelijkheid A van de inclusieve samenleving.

Er is ook een werkelijkheid B. Dat is de werkelijkheid van gelijke kansen, gelijke rechten. Met soms iets meer kansen, iets meer rechten voor personen met een handicap, bv. wanneer ze beslist een extra voorziening nodig hebben, waar hun medeburgers zonder handicap het met een algemene moeten doen. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het hier misschien klinkt. Niet alle mensen accepteren het zonder meer. Vaak komen ze al snel aan met…gelijke rechten, iets meer gelijke rechten? Dan ook gelijke plichten!

 

Heeft de PCG Zeeland werkelijkheid B van de inclusieve samenleving dichterbij gebracht? We hebben daarover onze twijfels. We zijn er op die maandagavond niet in geslaagd mensen met en zonder handicap in alle redelijkheid met elkaar te laten spreken. Het leidde op bepaalde momenten tot een te sterk claimen van het spreekrecht door mensen met een beperking, terwijl juist op dat punt iedereen gelijke rechten behoort te hebben. Wanneer de PCG iets wil veranderen aan wat we werkelijkheid B hebben genoemd, zal ze een andere bijeenkomst moeten organiseren. Eén waarin mensen zonder handicap zich verplaatsen in diegenen van de groep met een handicap, en omgekeerd! Om zo, het gesprek opbouwend, langzaam en geleidelijk de inclusieve samenleving iets dichterbij te brengen.

                                                       100_pcg_logo_fc.jpg   

PCG-voorzitter ligt pilot-voorstel toe

PCG-voorzitter Fini de Paauw heeft in een bijeenkomst van de Zeeuws-Vlaamse Wijk- en Dorpsraden, daarvoor uitgenodigd, het PCG pilot-voorstel voor het OV/Doelgroepenvervoer in Z.Vlaanderen toegelicht.

De bijeenkomst werd op 31 oktober gehouden in de Mauritshof te IJzendijke en werd door ruim 60 mensen bezocht.

Van de 3 inleiders voerde Jaap van Peperstraten, voormalig lid van de RMDO-Sluis als eerste het woord. Hij benadrukte het belang van goed OV voor het kunnen meedoen in de samenleving. Is dat er niet dan zal dat met name voor ouderen problemen opleveren.

Tonnie Joxhorst, van de stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, vertelde over de plusbus in haar gemeente. Die stelt ouderen dagelijks in de gelegenheid boodschappen te doen, op bezoek te gaan etc. In het weekend kan op afroep gebruik worden gemaakt van de bus.

Fini de Paauw bracht naar voren dat uitvoering van het PCG pilot-voorstel zal leiden tot een rechtvaardiger mobiliteitssysteem. Het integreren van OV en Doelgroepenvervoer, dat zeker aan chronisch zieken en mensen met een beperking ten goede zal komen, zou ook wel eens kunnen leiden tot een kostenbesparing. De Paauw betreurde het dat de Z.Vlaamse gemeenten zich tot nu toe niet wat actiever hebben opgesteld.

Van PCG-zijde werd ook nog gewezen op de rol van de Wijk- en Dorpsraden in het pilot-voorstel.

Kortom, drie verschillende invalshoeken, samen passend in één totaalplan als dat van de PCG. Wat daarbij niet goed werkt, is dat een project als dat van de bus een te zelfstandige positie inneemt in het geheel. Dat kwam in de discussie ook tot uitdrukking

We zullen het verslag van de bijeenkomst, wanneer het eind november is vastgesteld, op onze website zetten (Aktueel/OV/Wmovervoer)

100_pcg_logo_fc.jpg 

Korte berichten  

 • Bijeenkomst 21 november

De eerder aangekondigde bijeenkomst over het PCG pilot-voorstel komt door de bijeenkomst in IJzendijke te vervallen. In de lente van 2019 hopen wij met een nieuw geluid te kunnen komen.

 

 

 • Brief College van Middelburg

PCG Zeeland heeft het College van B&W van de gemeente Middelburg erop gewezen dat het te gemakkelijk uitgeven van een Wmo-vervoerspas niet alleen de uitvoerende organisatie Porthos kan worden aangewreven, maar ook een gevolg is van een te onzorgvuldig opgestelde nota Doelgroepenvervoer Walcheren. Iets waar wij de gemeente eerder op wezen.

 • Doelgroepenvervoer op Walcheren

PCG Zeeland is betrokken bij evaluatie en concessieverlening van het Doelgroepenvervoer op Walcheren. Mocht u opmerkingen hebben over het huidige vervoer, breng ze dan ter kennis van het PCG-secretariaat (0118-628628, cstronks@zeelandnet.nl)

 • Compensatie Wtcg en CER

De PCG is bezig het overzicht over dit onderwerp bij te werken. Zie daarvoor www.pcgzeeland.nl/actueel/wmo. Houd dit de komende weken in de gaten, omdat een regeling soms voor het nieuwe jaar moet worden aangevraagd.

 

 

 

 

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op deze link te klikken. U komt dan in ons contactformulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.