PCG NR. 37

PCG-Nieuwsbrief nr. 37                         augustus 2018

 

Overzicht

 

In deze Nieuwsbriefvertellen we u iets over datgene wat ons in de afgelopen maanden bezighield. Als u hem vergelijkt met de vorige, ziet u dat we bij het ene onderwerp stappen vooruit hebben gezet, terwijl het bij een ander niet is gelukt.

De agenda voor onze najaarsvergadering in september stond voor de vakantie al voor een groot deel vast, wat de vorm betreft dan. Inhoudelijk kunnen we er nu meer over vertellen en dat doen we in een toelichting op de Uitnodiging, opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Met de voorbereiding van onze tweede najaarsvergadering, op 21 november a.s., zijn we minder ver gekomen dan we hadden gehoopt.

We kunnen er weinig meer over vertellen dan we in Nieuwsbrief nr. 36 deden. Dat is jammer, want het onderwerp van die bijeenkomst, ons voorstel voor een andere opzet van de vervoerssituatie in Zeeuws-Vlaanderen, is de aandacht en inzet die wij van onszelf, de inwoners van de regio en de bestuurders vragen meer dan waard. We gaan ermee door.

We hebben ook een begin gemaakt met wat we noemen het zoeken van contacten in de provincie: met mensen die voor ons als aanspreekpunt willen fungeren, met de platforms in een aantal gemeenten en met de WMO-raden in die gemeentes waarin geen platform van mensen met een beperking is te vinden.

Wat ons als bestuur duidelijker is geworden, is hoe onze financiële basis er in de toekomst zou kunnen uitzien. Een eerste positieve reactie op ons zoeken naar financiële steun is binnen. Te weinig nog om met de stand van zaken naar buiten te komen. U zult daarvoor begrip hebben.

Wat we in de vakantietijd ook ontdekten, is dat onze website nodig een onderhoudsbeurt moet hebben. Daarom vanaf deze plaats nog eens weer de oproep: Welke enthousiaste vrijwilliger wil ons als website-bestuurslid helpen de PCG-site aantrekkelijk, toegankelijk en informatief te maken?
Echt, we zitten om u te springen! Neem contact op met onze secretaris (Chris Stronks, 0118-628628, info@pcgzeeland.nl).

Tot slot van deze Nieuwsbrief weer enkele berichten uit de media. 

100_pcg_logo-fc.jpg

Uitnodiging voor 24 september a.s.

                                                                Middelburg, 24 augustus 2018

 

UITNODIGING

 •  aan de Platforms van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking,
 • aan de Organisaties van chronisch zieken,
 • aan de colleges van B&W en de raadsleden van de Zeeuwse gemeenten,
 • aan de “volgers“ van de PCG Zeeland,
 • aan iedereen die wil meedenken over het realiseren van een inclusieve samenleving.

De Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland nodigt u uitvoor een  informatie- en gespreksbijeenkomst op

maandagavond 24 september a.s.

Plaats:

Stadhuis van Vlissingen, Paul Krügerstraat 1, 4382 MA.

Onderwerp: ONBEPERKT MEEDOEN

Het onderwerp gaat over de uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap (kortweg: VN-Verdrag Handicap).

In maart 2017 verscheen het eerste uitwerkingsvoorstel van het Verdrag dat Nederland in 2016 ratificeerde. Op 13 juni jl. stuurde minister Hugo de Jonge van VWS een tweede concreter voorstel naar de Tweede Kamer, met als titel: Programmaplan Onbeperkt meedoen.

Het is dit programma dat mevrouw Marijke Hempenius, als programma- manager Wonen en Leven werkzaam bij Ieder(in) (vroeger de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad), op 24 september zal toelichten. We hebben wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen en wethouder André van der Reest van de gemeente Goes bereid gevonden op haar inleiding te reageren.

De indeling van de avond ziet er nu zo uit:

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

19.30 uur: opening door de PCG-voorzitter Fini de Paauw.

19.35 uur: inleiding over Onbeperkt meedoen door mevrouw Hempenius.

20.00 uur: korte vragen-reactie ronde.

20.15 uur: pauze.

20.35 uur: reactie op de inleiding van mevrouw Hempenius door de heer Albert Vader.

2045 uur : reactie op de inleiding van mevrouw Hempenius door de heer André van der Reest

20.55 uur: gesprek over de gehouden inleidingen en de reacties erop van de wethouders onder leiding van Fini de Paauw.

21.45 uur: afsluiting van de bijeenkomst door Fini de Paauw.

Daarna is er nog kort gelegenheid tot napraten.

NB.

 • De toegang is gratis, maar met het oog op de catering vragen we u wel u vooraf aan te melden (zie hieronder!)
 • We maken in deze bijeenkomst gebruik van ringleiding en schrijftolk.
 • Vrij parkeren vanaf 18 uur op het Stadhuisplein.

Het bestuur van PCG Zeeland hoopt u op 24 september a.s.  te mogen begroeten!

Voor nu een groet namens het bestuur.

Chris Stronks, secretaris van PCG Zeeland,

Gen. Simondsstraat 8, 4333 BT Middelburg,

Tel. 0118-628628,

E-mail: info@pcgzeeland.nl

100_pcg_logo-fc.jpg

Toelichting op bovenstaande uitnodiging

Vanaf het moment dat de Tweede Kamer het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking ratificeerde (21 jan. 2016), heeft de PCG Zeeland aandacht geschonken aan dit Verdrag: door het organiseren van bijeenkomsten en door het opstellen en doorgeven van informatie erover. Een paar documenten hebben we nog weer ‘s op onze website gezet (zie http://www.pcgzeeland.nl/actueel/vnverdragvoormensenmeteenbeperking)

Het eerste vertelt aan de hand van vragen over het ratificatieproces in de Tweede Kamer. Het tweede is een PCG-analyse van het eerste Implementatieplan, verschenen op 13 maart 2017, waarin in grote lijnen wordt beschreven hoe het VN-Verdrag moet worden uitgevoerd.

Nu is er een tweede uitvoeringsplan van VWS-minister Hugo de Jonge.

Het is aanzienlijk concreter dan het eerste.

Naar aanleiding van het eerste plan gingen veel gemeenten aan de slag met toegankelijkheid. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 juni jl. vraagt hij echter aandacht voor de volgende 7 onderwerpen: Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie en toegankelijkheid, Zorg en ondersteuning en Rijk als organisatie.

Dat is andere koek, zult u zeggen, maar de minister laat ons weten dat met deze onderwerpen nog steeds niet het hele Verdrag ten uitvoer wordt gebracht. Op heikele punten komt hij later nog terug.

Daarmee maakt ook hij nog ‘s duidelijk dat het realiseren van wat er in het VN-Verdrag staat een proces van zeer lange adem is.

Dat was ook wat de PCG dreef bij het voortdurend en op verschillende manieren aandacht vragen voor het Verdrag.

Als we terugkijken op hoe we dat deden in het begin, stellen we vast dat we het op een steeds effectiever manier proberen te doen.

Concreet betekent het dat we ons bij de opzet van de bijeenkomst in Vlissingen nadrukkelijk afvragen: Hoe doen we het zo dat we met het resultaat verder kunnen? We verwachten dat met name het gebruik maken van een schrijftolk ons daarbij zal helpen. Het draagt hopelijk bij aan een goede verslaggeving, die recht doet aan wat de deelnemers naar voren hebben gebracht.

Tot slot, de financiële middelen van de PCG Zeeland zijn zeer beperkt. Ruchtbaarheid geven aan de bijeenkomst in Vlissingen d.m.v. een advertentie kunnen we op dit moment niet. Wilt u daarom als lezer van deze Nieuwsbrief zoveel als mogelijk is bekendheid geven aan de PCG-bijeenkomst in Vlissingen? Onder leden van onze achterban, maar ook bij Collegeleden, raadsleden en ambtenaren van Zeeuwse gemeenten.

Immers, we mogen toch stellen: met ONBEPERKT MEEDOEN als thema van onze bijeenkomst, staat minister Hugo de Jonge helemaal achter ons.

100_pcg_logo-fc.jpg

Lopende zaken

 De PCG Zeeland is nog bezig met de volgende zaken:

 •  het opstellen van een programma-begroting voor 2019;
 • de evaluatie van het doelgroepenvervoer op Walcheren (op uitnodiging van de Walcherse gemeenten);
 • de toegankelijkheid van het ADRZ in Goes;
 • de voorbereiding van een 2e najaarsbijeenkomst op 21 november a.s.;
 • het zoeken naar contactpersonen in platformloze Zeeuwse gemeenten en het leggen van contacten met WMO-adviesraden in die gemeenten;
 • het werken aan een toegankelijkheidswebsite in Zeeuwse gemeenten zoals die nu al bestaat in de gemeente Schouwen-Duiveland;
 • het verbeteren van onze website.

100_pcg_logo-fc.jpg

  Enkele berichten uit de media….

 

 • Kunt u blijven wonen zoals u wilt?

Een vraag die nauw aansluit bij wat het VN-Verdrag wil voor mensen met een beperking en chronisch zieken: dat zij net als andere mensen vrij zijn te wonen waar ze dat graag willen doen. De praktijk is echter anders. Dat weten we als PCG als zich bij ons iemand meldt die met een regel kreeg te maken die anders beslist, dat weet ook onze koepel-organisatie Ieder(in) die daarom een meldactie begon. Hebt u iets te melden, dan kan dat langs deze weg.

 • Wat mag een gemeente van vrijwilligers/mantelzorgers vragen?

Het blijft een moeilijk punt: een gemeente die een te sterk beroep doet op ondersteuning door vrijwilligers of mantelzorgers, om op deze wijze geld te besparen. Dan rest slechts de gang naar de rechter. Iets wat eigenlijk niet kan, vinden we.

Lees er hier meer over.

 • Oogproblemen

Zelf geconfronteerd met oogproblemen besloten we tot het aandacht vragen voor een tweetal berichten die misschien van belang zijn voor mensen die er ook mee hebben te maken.

Het eerste is een Nieuwsbericht van de Oogvereniging die 5 jaar bestaat. Via die vijf gaat u er naar toe.

Het tweede betreft een technologische ontwikkeling die het mogelijk maakt oogziektes snel te herkennen. Die kon in de toekomst wel eens van groot belang zijn. Lees er hier meer over.

 •  Week van de Toegankelijkheid  (1 t/m 6 oktober)

De PCG Zeeland voert dit jaar geen speciale actie in de Week van de Toegankelijkheid, maar zet zich in voor gemeentelijke websites, met Schouwen-Duiveland als voorbeeld. We willen u echter een eerste bericht over die week niet onthouden! (www.weekvandetoegankelijkheid.nl)

100_pcg_logo-fc.jpg

 

Maar eerst nog dit:

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op onderstaande link te klikken. U komt dan in ons contact formulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.

 Ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen