PCG NR. 36

PCG-Nieuwsbrief nr. 36                         juni 2018

 Achtergrond

Zomaar een ontmoeting in het zwembad. Ik raak in gesprek met iemand van wie ik heb gezien dat hij scootmobielgebruiker is. Het duurt niet lang of het gesprek komt op dat voertuig. Het gaat over de aanvraag, het wachten, de levering van een niet adequaat product, over de beslissing tenslotte dit pad te verlaten en dan zelf er maar een te kopen. Het is een verhaal dat ik ken uit de Walcherse werkgroep Hulpmiddelen, waarin ik enkele keren een zieke collega verving. Hebt u misschien ooit van de PCG gehoord? vraag ik. Nee nooit van gehoord. Ik verwijs naar onze website voor een eerste contact.

PVV zegt u? Nee, www.pcgzeeland.nl.

En dan is er dat mailtje uit de achterban, geschreven naar aanleiding van de april-Nieuwsbrief. Die brief gelezen hebbend, kan er volgens de schrijfster maar één conclusie zijn: de PCG moet blijven bestaan! Dat Provincie en gemeenten die overtuiging missen..? Een gemiste kans. De mailschrijfster haalt aan het slot een uitspraak van Ted Kennedy aan waarin sprake is van een “rimpeling van hoop”.

Dat die ook mogen doorklinken in het vervolg van deze Nieuwsbrief!                                                                                Chris Stronks

 100_pcg_logo-fc.jpg

Voorjaarsbijeenkomst naar het najaar!

 Aan het slot van de april-Nieuwsbrief schreven we dat we er niet in waren geslaagd de voorjaarsbijeenkomst op tijd te organiseren. Het bestuur besloot die in het najaar te houden. Toen de tijdsdruk weg was, ging een en ander heel snel: in het Stadhuis van Vlissingen waren we ook in het najaar welkom en de beoogde sprekers konden worden vastgelegd. Dat betekent: we houden een eerste najaarsbijeenkomst op maandag 24 september. Het onderwerp van deze avondbijeenkomst is de uitvoering door gemeenten van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking; spreker is mevr. Marijke Hempenius van de landelijke koepel voor mensen met een beperking en chronisch zieken, Ieder(in); tegensprekers (d.w.z. sprekers die op haar zullen reageren) zijn de heer A. van der Reest, wethouder van de gemeente Goes, en de heer A. Vader, wethouder van de gemeente Vlissingen.

Nieuw is dat we voor het eerst gebruik zullen maken van een schrijftolk.

In de tweede helft van augustus ontvangt u de definitieve uitnodiging! Noteer al vast de datum.

100_pcg_logo-fc.jpg

Najaarsbijeenkomst nr. 2

Het PCG-bestuur is voornemens nog een najaarsbijeenkomst te organiseren en wel op woensdagavond 21 november a.s. Onderwerp van deze avond is het plan voor een nieuwe opzet van het vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij Openbaar Vervoer en het Doelgroepenvervoer worden geïntegreerd. We hebben in de afgelopen maanden heel veel tijd aan dit onderwerp besteed. Een kort overzicht.

  • 10 mei 2017: voorjaarsbijeenkomst in Terneuzen over de integratie van OV en Doelgroepenvervoer;
  • Uitkomsten van de discussie naar de Provincie Zeeland en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gestuurd;
  • 27 november 2017: najaarsbijeenkomst in Kruiningen, spreker prof. Karel Martens over “Rechtvaardige Mobiliteit”; gedeputeerde Harry van der Maas reageert op de inleider;
  • PCG-bestuur stelt een pilot-voorstel op voor een nieuw vervoersplan voor Zeeuws-Vlaanderen waarin OV en Doelgroepenvervoer op elkaar zijn afgestemd en waarbij geprobeerd is recht te doen aan de ideeën van prof. Martens; het plan wordt op 12 maart aangeboden aan de Provincie Zeeland en aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten;
  • De Provincie Zeeland laat weten eerst onderzoek te willen doen naar bv. het bestuurlijke draagvlak voor zo’n pilot alvorens er een uitspraak over te doen; de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn druk doende het plan intern te bespreken met de intentie een gezamenlijk standpunt aan de Provincie te kunnen voorleggen.

Zie hier de situatie van dit moment. Het bestuur van de PCG Zeeland heeft besloten de november-bijeenkomst te wijden aan het ingediende pilot-voorstel, in de hoop dat er tegen die tijd van de kant van de Provincie zowel als van de gemeenten duidelijker is geworden hoe zij er tegenover staan. Het bestuur zal echter niet alleen maar afwachten. Het beseft dat het voorstel vraagt om verdere studie en doordenking, zaken die niet alleen aan Provincie en gemeenten mogen worden overgelaten maar waartoe het bestuur zich in de komende maanden ook zelf wil zetten. U hoort ervan via onze Nieuwsbrieven en/of onze website.

 100_pcg_logo-fc.jpg

Jaarverslag 2017

In dit Jaarverslag hebben we zo uitvoerig mogelijk bericht over wat het PCG-bestuur in 2017 heeft gedaan. Vier onderwerpen sprongen er daarbij uit (Actie-taxi Oosterschelderegio, VN-Verdrag Handicap, Vervoer en Financiën). Daarop gaan we uitvoeriger in.

In september 2016 bespraken we met 3 Walcherse wethouders uit het Sociale Domein op welke wijze onze stichting zich graag tot de Zeeuwse gemeenten zou willen verhouden. In de loop van 2017 werd ons duidelijk dat PCG Zeeland door gemeenten niet als adviesorgaan wordt beschouwd. Die rol is weggelegd voor de Wmo-adviesraden/Sociale Adviesraden. Wel gaf een aantal gemeenten aan gebruik te willen maken van PCG-adviezen.

Behalve voor een wat andere opzet van het Jaarverslag, kozen we ook voor een andere indeling van de website-pagina Organisatie. Die heeft nu drie subpagina’s: Bestuur, Jaarverslag en Jaarplan.

In één opzicht zijn we in het Jaarverslag 2017 te somber geweest. Dankzij bijdragen van de Provincie Zeeland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Vlissingen voor door de PCG verrichtte of nog te verrichten activiteiten, lijken we dit jaar financieel nog rond te komen.

Het Jaarverslag is op de website te lezen op de pagina Organisatie.

 100_pcg_logo-fc.jpg

Jaarplan 2019

Het PCG-bestuur stelt in de komende maanden van dit jaar het Jaarplan 2019 op. Het zal de vorm krijgen van een programmabegroting, d.w.z. zo concreet worden uitgewerkt dat we op basis van onderdelen bijdragen kunnen vragen aan sponsors. Op dit moment heeft het bestuur al de hoofdonderwerpen vastgesteld. Die komen op de pagina Organisatie

onder Jaarplan te staan en worden in de loop van de komende maanden verder uitgewerkt.

100_pcg_logo-fc.jpg 

Bestuur

De heer Jebbink, penningmeester van PCG Zeeland vanaf 2011, zal op 1 augustus a.s zijn werk voor onze stichting definitief beëindigen. De PCG dankt hem voor bewezen diensten. Zijn taak wordt overgenomen door Harry Thijsse te Ouwerkerk, bestuurslid van de PCG Zeeland.

 100_pcg_logo-fc.jpg

Platform Schouwen-Duiveland meldt….

  • dat het Platform blijft bestaan; zo heeft de gemeenteraad besloten!
  • dat het met financiële ondersteuning van de gemeente de papieren toegankelijkheidsgids heeft kunnen omzetten in een website: www.toegankelijkschouwenduiveland.nl Opvallende tekst op de home-pagina: Een samenleving die voor iedereen toegankelijk is, daar geloven we in. Aanbevolen! Bekijk ‘m eens.
  • dat bij de herinrichting van het stadskantoor in Zierikzee rekening is gehouden met de toegankelijkheidseisen van het VN-Verdrag.
  • dat de kosten voor het aanvragen van een eigen parkeerplaats zijn teruggebracht van €. 633,- naar €. 329,20.
  • dat een parkeerkaart voor chronisch zieken en mensen met een beperking nu, met of zonder keuring, €. 15,- bedraagt.

Het bestuur van PCG Zeeland heeft in zijn vergadering van 20 juni jl. op verzoek van bestuurslid Harry Thijsse (voorzitter van het Platform op Schouwen-Duiveland) besloten op de PCG-website een link te plaatsen naar bovengenoemde website.

100_pcg_logo-fc.jpg

Een Platform in elke Zeeuwse gemeente?

In de vorige Nieuwsbrief Tholen, nu Schouwen-Duiveland, ze houden ons al enige tijd bezig, die Platforms. Hun aantal neemt af. Behalve die twee treffen we ze nog aan op Walcheren, in Hulst, Terneuzen, en dan hebben we het, voor zover wij weten, gehad. Opgeheven of overbodig bevonden vanwege een (nieuwe) Sociale Adviesraad. Met het één zowel als het ander zijn we het niet eens c.q. weinig gelukkig. We denken dat er voldoende is te doen voor een lokaal Platform voor chronisch zieken en mensen met een beperking; dat een SAr meestal niet meer zal of kan doen dan reageren op wat er t.a.v. genoemde groepen op zijn agenda komt. Mocht die laatste zin de verontwaardiging oproepen van een lid van een SAr, laat hij of zij dan onmiddellijk contact met ons opnemen.

We zullen als PCG echter ook zelf veel actiever moeten worden.

Langs deze weg roepen we mensen uit onze achterban op zich aan te melden als contactpersoon wanneer er in hun gemeente geen platform bestaat. Mocht u een ander meer geschikt vinden voor de functie, geef dan, in overleg, zijn of haar naam aan ons door (0118-628628/via contactpagina van onze website). Ook vanuit ons eigen netwerk zullen we mensen gaan benaderen in de Platformloze gemeenten. Met de SAraden nemen we contact op om te zien of we meer kunnen samenwerken.

 100_pcg_logo-fc.jpg

 Tot slot

Op de website www.binnenlandsbestuur.nl lazen we dat de overheid in 2017 opnieuw niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft genomen: 6471 terwijl het er 10.000 hadden moeten zijn. Als het dit jaar weer niet lukt, volgt een boete van €. 5000,- voor elke niet gerealiseerde arbeidsplaats. Wie gaat die boete betalen? vragen wij ons af. En: De overheid, wie is dat eigenlijk? En: Hoe is het met de Zeeuwse overheden gesteld?

Er is nog zoveel te doen!

We wensen u een goede zomervakantie!

 100_pcg_logo-fc.jpg

Maar eerst nog dit:

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op onderstaande link te klikken. U komt dan in ons contact formulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.

 

Ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen