PCG NR. 33

PCG-Nieuwsbrief nr. 33 december 2017

Teleurgesteld, maar niet zonder hoop 

De kop van dit stukje lijkt op die van de Nieuwsbrief december 2017: In verwarring, maar niet zonder hoop. Toen schreven we over Jan Terlouw, 86 inmiddels, die ons opriep de tekens van het klimaat te verstaan en zo de aarde te redden. Verwarring trad bij ons op omdat een jonge carabetier zijn waarschuwing afdeed als “sentimenteel teruggrijpen naar een voorbije tijd”.

Wij kijken terug op een bijna voorbij jaar. Constaterend dat we door ziekte van bestuursleden, ook de secretaris ontkwam daaraan niet, zoveel minder hebben kunnen doen dan we wilden doen. Teleurgesteld door de aanslag op onze hoop, waarover we het ook hadden in december 2016. Dat klinkt erg zwaar in een tijd waarin het woord “aanslag” wel een bijzondere lading heeft gekregen. Maar als de positie van onze stichting in het geding is èn als hoop doet leven, dan durven dat woord hier toch te gebruiken. Wij zijn teleurgesteld, laten we dat eerst duidelijk maken.

 


 

Bezinning

Op 23 augustus jl. vroegen we in een brief aan het College van Zorg en Welzijn (CZW), waarin wethouders van 13 Zeeuwse zitting hebben, ons vanaf de 2e helft van 2018 financieel te ondersteunen. Op dat moment, schreven we, zal het geld dat we kregen bij de teloorgang van Klaverblad Zeeland, op zijn. Op 21 december jl. liet de secretaris van het CZW ons telefonisch weten dat ons verzoek niet zou worden gehonoreerd. Allereerst: het gevraagde bedrag, €. 2.600 op jaarbasis, was het punt niet (de secretaris liet zelfs het woord peanuts vallen). Nee, het waren principiële argumenten op grond waarvan het College tot afwijzing had besloten. Om te beginnen is de PCG Zeeland een provinciale organisatie, het is niet aan de gemeenten die te ondersteunen. Bovendien hebben de Zeeuwse gemeenten een eigen adviesorgaan, de Wmo-adviesraad, nu vaak ook Sociale Adviesraad genoemd.

We zullen de schriftelijke motivering moeten afwachten, maar nu al roept het CZW-besluit veel vragen op. Werd het unaniem genomen? Waarom bleef de CZW-secretaris daarover onduidelijk? Waarom ondersteunden gemeenten ons in het verleden wel? Welke zijn bereid ons dat ook in de toekomst te doen?

Op deze en andere vragen gaan we in onze februari-brief nader in. Eerst is het kerstmis, tijd van bezinning, tijd om op zoek te gaan naar nieuwe tekenen, zoals het teken waarmee we straks deze Nieuwsbrief zullen afsluiten.
 

PCG-najaarsvergadering

Zo’n teken was misschien onze najaarsvergadering op 27 november, gehouden in het Dorpshuis van Kruiningen. Prof. Karel Martens, verkeersplanoloog en werkzaam aan de Nijmeegse Radbouduniversiteit en aan het Technion-Israel Institute of Technology van Haifa leidde voor ons het onderwerp Mobiliteit, bereikbaarheid en rechtvaardigheid in. Hij pleitte ervoor rechten te geven aan wie nu lijden onder vervoersarmoede, bv. omdat in hun omgeving vervoersmogelijkheden ontbreken of omdat ze er geen geld voor hebben.

Gedeputeerde Harry van der Maas reageerde op een zeer open wijze op de inleiding van prof. Martens: We hebben in Zeeland het vervoer aardig goed voor elkaar, maar zullen het in de komende jaren zeker verbeteren waar dat mogelijk is. De opstelling van de gedeputeerde droeg er duidelijk toe bij dat ook de discussie met de zaal in een prettige en constructieve sfeer verliep. Illustratief voor die sfeer was de motie die 2 aanwezigen de gedeputeerde meegaven voor zijn ontmoeting met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

U kunt over deze avond uitgebreider lezen op onze website.

PCG Zeeland bereidt nu een vervolgstuk voor, niet om de vervoers-problematiek in een handomdraai op te lossen. Wel om commentaar uit te lokken, meer zicht te krijgen op de vervoersproblematiek, standpunten te verhelderen, dichter bij elkaar te brengen om zo, tenslotte, te werken aan de uitvoering van het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 

Parkeerkaart invalide op Schouwen-Duiveland gratis

PCG-bestuurslid Harry Thijsse meldt de volgende successen van het Platform mensen met een beperking op Schouwen-Duiveland:

Voor mensen met een beperking die in het bezit zijn van een medisch advies, is een parkeerkaart op dat eiland vanaf volgend jaar gratis.

De ChristenUnie heeft met een motie dat besluit afgedwongen in de gemeenteraad. De kaart kost nu 176 euro

De partij bedong ook 50% korting op de aanleg van een parkeerplaats voor de eigen deur, waarvoor tot nu toe €. 733,- moest worden betaald.


 

Financiële tegemoetkomingen door gemeenten

Op de pag. Actueel (sub.pag. Wmo) vindt u informatie over …..

  • de Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten.
  • de Collectieve Ziektekostenverzekering,
  • de tegemoetkoming individuele bijzondere bijstand.

Even scrollen voordat u bij dit onderwerp komt!

Wij hebben de gegevens van de Walcherse en Bevelandse gemeenten zo goed mogelijk bijgewerkt. Neem met de andere gemeenten in ieder geval altijd contact op om de meest recente informatie te krijgen

Wilt u overstappen naar CZ om voor een Collectieve Zorgverzekering in aanmerking te komen, doe dit dan vóór 1 januari a.s. Ga goed na of deze verzekering voor u wel voordelig is.

Neem hierover contact op met uw gemeente!

 

Teken van hoop

 

Wij eindigen dit keer met een bijzonder verhaal.

PCG Zeeland wenst u goede kerstdagen en een

                    Gelukkig Nieuwjaar